معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته شیما شاهرخی

نام و نام خانوادگی: شیما شاهرخی
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: shima.shahrokhi@outlook.com
روزهای حضور در دانشگاه: بسته به روزهای تعریف درس برای اساتید
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

فارغ التحصيل کارشناسي مرمت و احياءبناهاي تاريخي، مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، تهران

فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مرمت واحياء بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده هنر و معماري، واحدتهران مرکزي

دانشجوي دکتري در رشته باستانشناسيمعماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات

داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي،سازمان نظام مهندسي ساختمان -پايه سه نظارت

داراي گواهينامه صلاحيت پيمانکاري،سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، استان مازندران-پايه سه

دانشگاه ايوانکي (مهر ماه 90 تاکنون)/ مدرس گروه معماري و مرمت/ دروس تخصصيمقطع کارداني و کارشناسي رشته هاي  معماريو مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي/ استاد راهنماي پروژه هاي نهايي در رشتهمرمت و احياء- کد مدرسي 9221

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رباط کريم( بهمن ماه 91 نيمسال دوم93)/ مدرس گروه معماري/ دروس تخصصي مقطع کارشناسيرشته معماري- کد مدرسي 980

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين،پيشوا ( ترم بهمن 93)/ مدرس گروه معماري/ دروس تخصصي مقطع کارشناسي رشته معماري- کدمدرسي 111204

شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توس ( فروردين 87 لغايت شهريور 98 ) کارشناس طرح مرمت و احياء بناهاو بافت هاي تاريخي/سرپرست بخش مرمت و احيا

شرکت پرسين خشت ( تير ماه 84 لغايتشهريور 84 ) کارشناس مطالعه، ثبت و برداشت بناهاي تاريخي تهران


تهيه، تکميل و اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصيلي-تدوين برنامه عملياتي نحوهساماندهي با رويکرد توسعه پايدار (زيرپهنه 321G حفاظتفرهنگي-تاريخي)- همکاري با شرکت مهندسان مشاور پيشگامان آمايش

طرح مرمت و احياء حمام مريان تالش- همکاري با شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توس

طرح مرمت و احياء قلعه جلال الدين گرمه خراسان- همکاري با شرکت مهندسان مشاور نقشآوران توس

مطالعات بافت تاريخي جاجرم- همکاري با شرکت مهندسان مشاور نقش آوران توسمقاله در همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي تحتعنوان " بازشناسي عناصرتشکيل دهنده کالبد شهر اسلامي

طرح سامان دهي بافت تاريخي روستاي حجيب  ( بوئين زهرا- قزوين )-  پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

طرح مرمت و احياء کاروانسراي صفوي حجيب ( بوئين زهرا قزوين )- پايان نامه مقطعکارشناسي

طرح سامان دهي بافت تاريخي روستاي حجيب  ( بوئين زهرا- قزوين )-  پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

طرح مرمت و احياء کاروانسراي صفوي حجيب ( بوئين زهرا قزوين )- پايان نامه مقطعکارشناسي