اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته علیرضا زبان آور

نام و نام خانوادگی: علیرضا زبان آور
دانشکده: معماری و شهرسازی
گروه آموزشی: معماری و شهرسازی
آدرس پست الکترونیکی: alireza@zabanavar.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

سوابقتحصيلي

·        دکتري تخصصي:دانشجوي دکتريتخصصي باستان شناسي( در مرحله دفاع از رساله )، گرايش دوران تاريخي، دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات.

عنوانپايان نامه: تحليل باورها و پيچيدگيها کيش زرتشتي در دوره ي ساساني بر اساس مطالعهي سازه هاي مذهبي نواحي شرقي فارس و غرب کرمان

·        کارشناسي ارشد: رشته باستانشناسي، گرايش دوران تاريخي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، فارغ التحصيلشهريورماه 93

معدل:19.59 ( رتبه اول دانشگاه )

عنوانپايان نامه: بررسي باستان شناختي و تحليل سازه هاي مذهبي در دوره ساساني( کسب نمره20 و رتبه عالي )

سوابقتدريسي:

تدريسدروس رشته معماري جهان، معماري اسلامي و روش تحقيق از سال 93 تا کنون در دانشگاهايوان کي

سوابقميداني:

·        شرکت در فصل دوم کاوش هايباستان شناسي علي يورد تپه صايين قلعه به سرپرستي دکتر اميرصادق نقشينه، 1391

·        شرکت در فصل سوم کاوش هايباستان شناسي قلعه گوري دماوند به سرپرستي عطا حسن پور، 1392

·        بررسي باستان شناختي محوطههاي ساساني دهستان قاهان خلجستان، 1393

 

سوابق اجرايي:

·        عضو کميته دوران دومينکنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي، 1394

·        عضو کميته دوران کنگره بينالمللي شهر جديد، 1395

·        عضو کميته دوران سومينکنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري وشهرسازي، 1395

مقالاتعلمي پژوهشي و ISI:

·        بازنگري در کاربري چهارطاقيهاي مرکز ايران بر اساس مطالعه ي چهارطاقي هاي نويس و کرمجگان، زير چاپ ( دارايگواهي تاييد چاپ )

·        بازنگري ماکان آتشکده يآذرفرنبغ در دوره ي ساساني بر اساس تطبيق منابع مکتوب سده ي سوم تا هفتم هجري  وشواهد باستان شناختي، زير چاپ ( داراي گواهيتاييد چاپ )

·        مطالعه ي تحولات مرزهايسياسي ايران در دوره ساساني ( سده هاي سوم تا هفتم ميلادي ) بر اساس تطبيق شواهدباستانشناختي و منابع مکتوب تاريخي، زير چاپ ( داراي گواهي تاييد چاپ )

·        بازسازي و ضعيت سياسيسکستان در اواخر دوره ساساني، زير چاپ ( داراي گواهي تاييد چاپ )

·        Iranshahr Frontiers at the Reign of EarlySassanid Kings According to Evaluating 3rd AD century Inscriptions, Antiquity (in Press )

·        Review the performance of religious structuresSassanid period in central Iran, based on the study of archaeologicalstructures Nevis and Kermejegan, Near Eastern, Near Eastern Archaeology ( inPress )

·        The area of Sakestan in late Sassanid periodof newfound evidence of ArdashirIII, Antiquity ( in Press)

مقالات ارائه شده همايش هاي ملي و بين المللي:

·        قلعه و چهارطاقي هايکرمجگان، نمونه هاي از روستانشيني دوره ساساني در فلات مرکزي، دومين همايش بينالمللي باستان

·        شناسان جوان، 1392

·        جغرافياي تاريخي آسورستاندر دوره ي ساساني، همايش بين المللي ميراث مشترک ايران و عراق، 1393

·        ساسانيان در نگاره هاي طاقگالريوس، سومين همايش بين المللي باستان شناسان جوان، 1394

·        وضعيت سياسي سکستان دراواخر دوره ساساني بر اساس سکه اي نويافته از اردشير سوم، سومين همايش بين الملليباستان

·        شناسان جوان، 1394

·        گسترهي ايرانشهر در دوراننخستين شاهنشاهان ساساني براساس سنجش سنگنبشته هاي سدهي سوم ميلادي، دومين همايشبين المللي ميراث زباني، 1394

·        بررسي و مطالعه ساختارمعماري قلعه گلي محمدآباد قم، دومين همايش ملي باستاني، 1394

·        بازنگري کاربري قلعه دخترقم،دومين همايش ملي باستان شناسي، 1394

·        مطالعه و سنجش کاربريچهارطاقي نويس بر اساس شواهد باستانشناختي، دومين کنگره بين المللي افق هاي جديددر معماري و شهرسازي، 1394

دکتريتخصصي

عنوانپايان نامه: تحليل باورها و پيچيدگيها کيش زرتشتي در دوره ي ساساني بر اساس مطالعهي سازه هاي مذهبي نواحي شرقي فارس و غرب کرمان

کارشناسيارشدعنوانپايان نامه: بررسي باستان شناختي و تحليل سازه هاي مذهبي در دوره ساساني( کسب نمره20 و رتبه عالي )

·        تاليف کتاب مرمت و احيايبناها و بافت هاي تاريخي نشر عمارت پارس، زير چاپ