اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو حوریه فروتن

نام و نام خانوادگی: حوریه فروتن
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی: houri.foroutan@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: آمار مهندسی-کنترل کیفیت آماری
توضیحات:
     

کارشناسي:مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها                دانشگاه الزهراء (س) تهران
کارشناسي ارشد:مهندسي صنايع صنايع                                      دانشگاه شاهد تهران  

تدريس در دانشگاه ايوان کي:
آمار مهندسي - کنترل کيفيت آماري-برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

رديف

عنوان

وضعيت

انتشار

1

Improving Phase I Monitoring of Dirichlet Regression Profiles

ارسال شده

International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering (ISI Index)

2

توسعهي روشهايي براي پايش پروفايلهاي دريچلت در فاز 9

 

پذيرفته شده

دوازدهمين کنفرانس بينالمللي مهندسي

صنايع

3

توسعهي روشهايي براي پايش پروفايلهاي دريچلت در فاز 9

 

تحت داوري دوم

مجله مهندسي و مديريت کيفيت