اطلاعات گروه اساتید برجسته و مدعو آذر برزگار

نام و نام خانوادگی: آذر برزگار
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: ایمنی صنعتی
آدرس پست الکترونیکی: Azar.barzegar1@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: مربی
زمینه های مطالعاتی: صدا -ارگونومی شناختی -ارزیابی پوسچر- ارزیابی ریسک -عوامل زیان آور محیط کار
توضیحات:
     

کارشناسي:مهندسي تکنولوژي ايمني صنعتي                  دانشگاه شهيد بهشتي
کارشناسي ارشد:ارگونومي(مهندسي فاکتورهاي انساني )   دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

مدير QHSE شرکت معدني املاح ايران از شهريور سال 1394 تا کنون.
 نماينده مديريت در سيستم هاي ايزو شرکت معدني املاح ايران از مهرماه 1394
کارشناس بهداشت حرفه اي شرکت معدني املاح ايران از سال 1391تا کنون.
 کارشناس بهداشت حرفه اي شرکت ايران پيچکار در سال 1394
مدرس درس زبان تخصصي ايمني صنعتي، ارگونومي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز، مهندسي
حريق و بررسي و تجزيه و تحليل حوادث، ايمني سيستم و... در دانشگاه غير انتفاعي ايوانکي از سال
1392 تا کنون.

"تحليل قابليت اعتماد صفحات ساندويچي با رويه هاي کامپوزيتي و هسته انعطاف پذير"،دومين کنفرانس
مهندسي قابليت اطمينان،ايران ، تهران، 1390
"تحليل اثربخشي سيستم هاي ايمني شرکت سايپا ديزل" ، سال 1390
"اندازه گيري و ارزيابي صدا از ديدگاه ايمني در سالن بدنه ريو شرکت سايپا" ، سال 1391
"تعيين پارامترهاي آنتروپومتريکي مورد نياز براي طراحي تجهيزات مهد کودک"، نخستين همايش دو
. سالانه ارگونومي ايران ، همدان، 1393
"مقايسه نگرش و فرهنگ ايمني، استعداد حادثه پذيري و استرش شغلي کارکنان شاغل در خط توليد شرکت
. ايران خودرو با رويکرد ماکرو ارگونومي"، نخستين همايش دو سالانه ارگونومي ايران ، همدان، 1393
"بررسي ارتباط بين شرايط جسمي کار و ميزان توانايي کار "، نخستين همايش دو سالانه ارگونومي ايران ،
. همدان،1393
"تعيين پارامترهاي آنتروپومتريکي مورد نياز براي طراحي تجهيزات مهد کودک"، مجله علمي ترويجي -
. رسام، دانشگاه علوم پزشکي تهران،1393
"بررسي ارتباط علايم تنفسي و مواجهه با سولفات در کارگران يک کارخانه توليد سولفات" فصلنامه علمي
. پژوهشي تخصصي دستگاه تنفس، ايران، تهران، 1394
"بررسي ارتباط اختلال خواب و اختلالات اسکلتي عضلاني در کارکنان بيمارستان فوق تخصصي دکتر
. مسيح دانشوري" فصلنامه علمي پژوهشي تخصصي نفس، ايران، تهران، 1394


"کارشناس بهداشت حرفه اي نمونه استان سمنان" در بهمن ماه 1394 از سوي سازمان تامين اجتماعي و اداره
کار استان سمنان