اطلاعات گروه اساتید گروه آقای دکتر ابولفضل فراهانی

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فراهانی
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی: afarahani@pnu.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه ها
مرتبه علمی: استاد
زمینه های مطالعاتی: مدیریت ورزشی
توضیحات:
     

کارشناسي ارشد      دانشگاه تهران 1366
دکترا مديريت ورزشي      دانشگاه تربيت مدرس      1379

79/09               69/04/30                      دانشگاه پيام ‌نور     سرپرست گروه آموزشي تربيت‌ بدني

76/06               70/12/18          “           مدير تربيت ‌بدني

79/9/7              75/12/20          “           مدير توسعه‏ مراکز دانشگاهي و تحصيلات تکميلي

76/12/28          75/12/20          “           مدير هماهنگي مناطق و مراکز دانشگاه

81/7/6              79/09/07          “           مدير تدوين منابع درسي دانشگاه

83/07/05          81/07/06          “           رئيس دانشکده علوم انساني

84/04/10          83/05/07          “           معاون دانشجويي دانشگاه

85/04/06          84/04/10          “           معاون سنجش و دانشجويي دانشگاه

86/08/28          85/04/06          “           معاون پژوهشي دانشگاه

مهر 88              86/09/03          “           رئيس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور

90/07/05          88/02               “           مدير گروه تربيت بدني

1390                1388                “           مديردوره دکتري تربيت بدني

1392               90/08/23           “           سرپرست مرکز آموزش و همکاري هاي بين الملل

92/09/19          1392                “           مدير کل برنامه ريزي و هماهنگي مراکز بينالملل

93/10/08          92/09/20          “           سرپرست دانشگاه پيام نور

94/12/05          93/11/13                      مشاوررييس دانشگاه در امور راهبردي

ادامه دارد            94/12/05          “           معاون آموزشي

مقالات علمي پژوهشي

فراهاني،ا. (1380)،تأثير استفاده از وسايل ديداري، شنيداري در آموزش درس حرکات اصلاحي، مجله المپيک،سال پنجم شماره 9
فراهاني،ا. (1380)، مقايسه هزينه‌ها و کيفيت آموزش تربيت‌بدنيدر نظام آموزش حضوري و راه دور ـ نشريه علمي پژوهشي حرکت، شماره 8
فراهاني،ا. (1380)، خودآموزي، مطالعه مستقل و نقش آن دريادداري دانش‌آموختگان تربيت‌بدني. نشريه علمي پژوهشي حرکت، شماره 10
فراهاني،ا. فردانش،.ه. (1380)، مقايسه عملکرد تحصيليدانشجويان تربيت‌بدني در دو نظام آموزش از راه دور حضوري. مجله علمي پژوهشي،‌پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي.شماره 21و 22 پياپي
فراهاني،ا. ، فردانش،ه. (1381)، آموزش راه دور رهيافتنوين در آموزش تربيت بدني. فصلنامه نوآوريهاي آموزشي، شماره 1
فراهاني،ا. (1381)، فناوري آموزشي در تربيت بدني و چالشهاي فرارو، نشريه پژوهش در علوم ورزشي شماره دوم،.
فراهاني،ا. (1381)، رفتار ورودي و رابطه آن با عملکردتحصيلي دانشجويان تربيت بدني، نشريه علمي ـ پژوهشي حرکت، شماره شماره 14
فراهاني،ا. کشاورز.ل. ( 1382)، نقش ‏رسانه‏ها در آموزش‏درس ‏تنيس ‏روي ‏ميز رشته تربيت بدني ‏نظام آموزش از راه دور، نشريه علمي ـپژوهشي المپيک، شماره23
فراهاني،ا. (1382)، اثر پيشينه و تجارب حرکتي در موفقيتتحصيلي دانشجويان تربيت بدني، نشريه علمي ـ پژوهشي المپيک، شماره 24
فراهاني،ا. (1384)، بررسي هزينه‌هاي اقتصادي آموزش دروسعمومي تربيت‌بدني در سيستم آموزش از راه دور و مقايسه آن با سيستم آموزش حضوري،مجله المپيک، سال سوم، شماره اول و دوم 18
فراهاني،ا. (1384)، نقش خود‌آموزي و مطالعه مستقل دريادگيري دروس تربيت‌بدني ، مجله المپيک ، شماره 20
فراهاني،ا. شجاع الدين، مهرالحسني. م (1385)، بررسي وضعيتمهره¬هاي پشتي و کمري زنان باردار…. و ارائه تمرينات حرکتي- پيک¬نور- شماره3
فراهاني،ا. عبدوي. ( 1385)، امکانات و تجهيزات پايگاههايورزش قهرماني و نقش آن در توسعه ورزش کشور، نشريه علمي پژوهشي حرکت، شماره 29،پاييز 85
ه فراهاني ا.، فلاحتي، م (1386) بررسي رابطه بين عواملروانشناختي توانمندسازي و کارآفريني سازماني کارشناسان ادارات تربيت بدني دانشگاه‌ها،نشريه علمي_ پژوهشي پژوهش در علوم ورزشي، شماره15، تابستان

زندي بهمن، فراهاني ا. (1387) مطالعه تطبيقي وضعيت تربيتبدني آموزش و پرورش در ايران با کشورهاي امريکا وکانادا پژوهش در علوم ورزشي و حرکتي، شماره 12
فراهاني، شريفيان، زارعي (1388) فناوري اطلاعات و رابطهآن با عملکرد تحصيلي وآينده شغلي دانشجويان تربيت بدني مطالعه موردي: دانشگاهکرمان، نشريه علمي پژوهشي المپيک
فراهاني، گودرزي، عزيزيان (1388) نقش سرفصل و محتواي دروستربيت بدني در کارآفريني دانش آموختگان اين رشته، نشريه علمي پژوهشي حرکت، تابستان
فراهاني، نوري نژاد (1388) رابطه عادات و وسائل استراحتيبا ناهنجاري هاي ستون فقرات دختران جوان، نشريه علمي پژوهشي حرکت- طب ورزشيشماره1، تابستان
خبيري، فراهاني، الماسي، حمايت طلب (1389) رابطه سبکزندگي و رضايت زناشويي در ورزشکاران و مقايسه آن با افراد عادي، نشريه علمي-پژوهشي حرکتمديريت ورزشي، شماره 5، تابستان
ناروئي،اکبري، فراهاني ،اسد (1389) مقايسه تاثير ويبريشنبا تمرينات کششي بر عملکرد ورزشکاران داراي نقاط ماشه اي عضلات پشت گردن، نشريهعلوم پزشکي دانشگاه شهر کرد، شماره 3 دوره 12 پائيز
گودرزي، فراهاني، جلال منش، عليدوست (1389) هويت دينيجوانان کشتي گير و فوتباليست، نشريه المپيک، شماره 30 پياپي 51، پائيز
فراهاني، گودرزي، نادري (1389) نقش آموزش هاي رسمي وبرنامه هاي کمک درسي کارشناسي ارشد تربيت بدني در تامين مهارت کارآفريني دانشجوياناين رشته، نشريه علمي پژوهشي حرکت شماره 6، پائيز
فراهاني، کاشف، کشاورز، نظري (1389) ارتباط بين عواملتعهد سازماني و کيفيت زندگي کاري دبيران تربيت بدني آذربايجان شرقي، نشريه علمي-پژوهشي پژوهش در علوم ورزشي (مطالعات مديريت ورزشي)، سال هفتم، شماره هفتم، پائيز
چاوشي، فراهاني، گودرزي، (1389) نقش محتواي درسي و کمکدرسي کارشناسي ارشد تربيت بدني درتامين مهارت هاي کارآفريني دانش آموختگان اينرشته از ديد گاه کار فرمايان، نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم ورزشي (مطالعاتمديريت ورزشي)، سال هفتم ، شماره هفتم، زمستان
حيدري، فراهاني، غفراني (1389) ارتباط بين توانمند سازيبا مديريت دانش کارکنان تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان، فصلنامه علمي- پ‍ژوهشيتربيت بدني و علوم ورزشي، شماره 7 دوره 2
فراهاني، رضائي، خاصه (1390) توليدات علمي ايران در رشتهتربيت بدني و علوم ورزشي، نشريه المپيک، شماره 3 پياپي 54
کتبي، فراهاني، آقاياري (1390) بررسي وضعيت ايمني اماکنورزشي دانشگاه هاي استان يزد، نشريه مطالعات مديريت ورزشي، شماره 10 تابستان
شعباني بهار، فراهاني، جعفري،ا. (1390)، رابطه تعهدسازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت¬بدني استان همدان، نشريه علمي- پژوهشي پژوهشهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، شماره 8
فراهاني، عجم، عزيزيان، سراج (1390) رابطه بين عواملروانشناختي، توانمند سازي و کارآفريني سازماني کارکنان اداره کل تربيت بدني استانخراسان رضوي، مديريت ورزشي (حرکت)، شماره 8 تابستان
فراهاني، اسدي، آقاجاني (1390) رابطه بين مديريت مشارکتيو مقاومت در برابر تغيير در معلمان تربيت بدني، مطالعه موردي : مدارس دخترانه مشهدمقدس، مديريت ورزشي (حرکت)، شماره 7، بهار
فراهاني، کشاورز، جديديان (1390) تاثير ورزش صبحگاهي برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر، نشريه علمي- پژوهشي مديريت ورزشي و علوم حرکتيدانشگاه بوعلي سينا همدان، شماره 1، تابستان
زيتونلي، هنري، فراهاني (1390) شناسايي توانمندي هايگردشگري ورزشي استان گلستان، نشريه علمي- پژوهشي مديريت ورزشي و علوم حرکتيدانشگاه بوعلي سينا همدان، شماره 1، تابستان
رضايي، فراهاني، اسدي (1390) تحليل کيفي توليدات علميرشته تربيت بدني و علوم ورزشي ايران در مجلات بين المللي، نشريه علمي – پژوهشيمديريت ورزشي (حرکت) شماره 8، بهار 90
شعباني، فراهاني، عليزاده (1390) ارتباط بين سبک رهبري بااثر بخشي گروهي مربيان از ديدگاه دانشجويان شرکت کننده در اولين المپياد ورزشيدانشجويان، نشريه علمي – پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي، شماره 11، پائيز
موسوي، فراهاني، عليزاده (1390) طراحي مدل کارآفرينيورزشي مبتني بر رابطه استراتژي کارآفرينانه با ابعاد گريشات کارآفرينانه سازمانيدر سازمان تربيت بدني ، نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي (حرکت) پائيز
فراهاني، ا.، فراهاني، م. ، (1390) رابطه بين ناهنجاريهاي وضعيتي ستون فقرات با عادات استراحتي، نشريه علمي – پژوهشي پژوهشنامه علومورزشي (ويژه نامه مديريت و رفتار حرکتي) دانشگاه مازندران، شماره 13
عبدوي، گودرزي، فراهاني، اسدي، (1390) طراحي و تبين مدلاستراتژيک فناوري اطلاعات و ارتباطات نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي- حرکت، شماره7
فراهاني، فراهاني، قرباني(1390) رابطه بين عادات استراحتيو ناهنجاري هاي اسکلتي در ايرانيان ميانسال نشريه علمي پژوهش در علوم توانبخشيدانشگاه علوم پزشکي اصفهان – سال هفتم، شماره 3، آذر و دي
فراهاني، موسوي، هنري، احمدپور (1390) طراحي مدلکارآفريني ورزشي مبتني بر رابطه فرهنگ کارآفرينانه با ابعاد گرايشات کارآفرينانهسازماني در سازمان تربيت بدني، نشريه علمي – پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي، شماره11، پائيز
گودرزي، فراهاني، طباطبايي، اسدي (1390) بررسي رابطه بيننوآوري و کارآفريني در فدراسيون هاي ناموفق، نشريه علمي- پژوهشي مطالعات مديريتورزشي، شماره 6، تابستان
گودرزي، فراهاني، طباطبايي (1390) بررسي رابطه بين نوآوريو کارآفريني در فدراسيون هاي موفق، نشريه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي،شماره 12، زمستان
فراهاني ا.، فراهاني (1390) رابطه بين ناهنجاري هايوضعيتي ستون فقرات با عادات و وسايل استراحتي ايرانيان در سنين ميان سالي در پنجاستان منتخب کشور، نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در علوم توانبخشي، سال 7، شماره 3
فراهاني ا.، فراهاني، قرباني قهفرخي (1390) رابطه بينناهنجاري هاي وضعيتي ستون فقرات با عادات استراحتي ايرانيان در سنين ميان سالي درپنج استان منتخب کشور، نشريه پژوهش در علوم توانبخشي، شماره 3
کتبي، فراهاني، آقاياري (1390) بررسي وضعيت ايمني اماکنورزشي دانشگاه هاي استان يزد، مطالعات مديريت ورزشي شماره 10
صوفي زاده، فراهاني، کشاورز، عباسي (1390) مقايسه ميزانرضايت دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي تهران و تربيت معلم از کيفيت خدمات آموزشيبراساس مدل سرکوال، نشريه علمي- پژوهشي پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش،شماره 5
فرخي، آقاسي، فراهاني (1390) تعيين ارتباط و مقايسه کمالگرايي ورزشي و حالات خلقي در ورزشکاران ورزش هاي تيمي و انفرادي، نشريه پژوهش درمديريت ورزشي و رفتار حرکتي علوم حرکتي و ورزش، شماره 3 تابستان 91
سلطان حسيني، علي دوست، فراهاني (1390) بررسي اثرات زيستمحيطي و ترافيکي اماکن ورزشي شهر يزد بر محيط ورزشي آن، مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي)، شماره 24، سال ششم، مرداد و شهريور 93
نجفي، گودرزي، فراهاني، صفري (1391) عوامل موثر بر بروزفساد در سازمان هاي ورزشي، نشريه علمي- پژوهشي مديريت ورزشي (حرکت)
سراج، فراهاني (1391) تاثير تمرينات باراسل بر روي ترکيببدني و انعطاف پذيري زنان غيرورزشکار، نشريه پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حرکتي،تابستان .شماره 3
موسوي، فراهاني، نجات بخش، هنري (1391) طراحي مدلکارآفريني ورزشي مبتني بر رابطه استراتژي کارآفريني با ابعاد گرايشات کارآفرينانهسازماني، نشريه نشريه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي، شماره12، بهار
نجفي، گودرزي، فراهاني، اسماعيلي(1391)عوامل موثر بر بروزفساد در سازمان هاي ورزشي ايران نشريه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي، شماره14 پاييز
تجاري، فراهاني، زارع (1391) آزمون مدل مفهومي وفاداريگردشگران در رويدادهاي ورزشي استان آذربايجان شرقي: مورد کاربردي براي تدويناستراتژي‌هاي بازاريابي ورزشي، مطالعات مديريت ورزشي، شماره 13
اکبري، ناروئي، عشقي، فراهاني (1391) مقايسه‌ي تکنيکانرژي عضلاني با ليزر کم‌توان در کاهش درد و ناتواني گردن و شانه در بيماران بانقاط ماشه‌اي در عضلات تراپزيوس و لواتور اسکاپولا، دانشگاه علوم پزشکي زنجان،شماره 79
فراهاني، حسيني و آقاياري، قرباني قهفرخي (1391) ارتباطترکيب بدني با ناهنجاري هاي لوردوز و کيفوز در بانوان، نشريه علمي- پژوهشي پژوهشدر علوم توانبخشي، شماره 3
جعفري گودرزي، فراهاني، ملک نيا (1391) مقايسه تعاليسازماني در اداره کل ادارات تربيت بدني استان لرستان براساس مدل تعالي سازمانيEFQM، نشريه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي،شماره 14، تابستان
شعباني بهار، فراهاني، باقريان فاضل (1391) تعيين رابطهبين تعارض کار- خانواده و کيفيت زندگي روسا و نائب روسايهيات هاي ورزشي استان همدان، نشريه علمي- پژوهشي پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتارحرکتي، شماره 8
فراهاني، بدري آذين، محمدي اقدم (1391) ارتباط بين عواملانگيزشي و تحليل رفتگي شغلي دبيران تربيت بدني شهر تبريز براساس مدل انگيزشERG، نشريه علمي- تخصصي پژوهش هاي کاربرديمديريت و علوم زيستي در ورزش، شماره 1
شعباني بهار، فراهاني، لطيفي (1391) تعيين رابطه بيناعتياد به کار و کيفيت زندگي دبيران زن تربيت بدني شهر کرمانشاه : با تاکيد بر مدلمفهومي وار و شربورن، نشريه علمي- تخصصي پژوهشهاي کاربردي مديريت و علوم زيستي درورزش، شماره 1
احمدي، فراهاني، بهمني، شهبازي (1391) نقش سرمايه اجتماعيدر بهبود مديريت استعدادها در سازمان تربيت بدني، نشريه علمي- پژوهشي مطالعاتمديريت ورزشي، شماره 13، بهار
نجفي ، گودرزي، فراهاني، اسماعيلي (1391) عوامل موثر بربروز فساد در سازمانهاي ورزشي- نشريه مديريت ورزشي، شماره 14، پائيز 91
فراهاني (1391) تدوين نورم ملي آمادگي حرکتي داوطلبان پسرآزمون هاي ورودي تربيت بدني دانشگاه پيام نور فصلنامه پژوهش هاي کاربردي در مديريتورزشي سال اول شماره 3، زمستان
خسروي، هادوي، فراهاني (1391) ارتباط سطح فعاليت جسمي باافسردگي و اضطراب در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساوه، نشريه علمي
فراهاني، ترخاني، ايماني (1391) مقايسه خودپندارهدانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي، مطالعات مديريت ورزشي شماره 15،پائيز 1391- تاييديه شماره 3842/11 مورخ 13/10/1390
عادلخاني، واعظ موسوي، فراهاني ( 1391) بررسي سرمايهفرهنگي شرکت کنندگان در ورزش همگاني کلان شهرها، سياست گذاريها و ارائه راهکارها،فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد
سلامت، فراهاني، گودرزي (1391) بررسي رضايت مندي مشتريانباشگاه هاي بدن سازي خصوصي و دولتي شهر گرگان، نشريه علمي پژوهشي مطالعات مديريتورزش
فرخي،آقاسي،متشرعي، فراهاني(1391)تعيين ارتباط و مقايسهکمال گرايي ورزشي و حالات خلقي در ورزشکاران ورزش هاي تيمي وانفرادي، دو فصلنامهپژوهش در مديريت و رفتار حرکتي ، سال دوم شماره3 (پياپي 19)، بهار و تابستان
نصيرزاده، گودرزي، فراهاني (1392)، طراحي و تبيين مدلاجرايي استراتژي فدراسيون کشتي جمهوري اسلامي ايران با رويکردBSC،پژوهش هاي کاربردي در مديريت ورزشي، شماره 4بهار
نصيرزاده، گودرزي، فراهاني (1392) طراحي و تببين مدلاستراتژي فدراسيون کشتي، فصلنامه پژوهش هاي کاربردي در مديريت ورزشي سال دوم شماره1- بهار92
فراهاني، آقاياري، کشاورز، روحي (1392) بررسي شيوعناهنجاري هاي ستون فقرات و ارتباط آن با عادات استراحتي از لحاظ ويژگي هايآنترويومترکيسمي و ارگونوميکي کودکان کم توان ذهني آموزش پذير، نشريه علمي کودکاناستثنايي، سال سيزدهم شماره 1، بهار
فراهاني، غلامپور، عادل خاني (1392) نقش مديريت وسياستگذاري دانشکده ها و گروه هاي تربيت بدني در هدايت انتظارات شغلي دانشجويان(تعيين راهبرد و سياست) نشريه پژوهش هاي کاربردي در مديريت ورزشي- شماره 1 تابستان92
گودرزي، نصيرزاده، فراهاني، وطن دوست (1392) طراحي وتدوين استراتژي توسعه ورزش همگاني استان کرمان، نشريه علمي- پژوهشي مديريت ورزشيشماره 17 تابستان 92
فراهاني، قرباني قهفرخي (1392) تحليل اثر عوامل اجتماعيبر اشتغال فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي وغيردولتي، نشريه علمي- پژوهشي پژوهش در ورزش هاي دانشگاهي، شماره 3، دوره 1،تابستان 92
فراهاني، شعباني (1392) پوسترها و تابلوهاي برانگيزانندهدر ترويج استفاده از پله به جاي پله برقي در ايستگاه هاي مترو، نشريه علمي- پژوهشيمديريت ورزشي، تابستان 92
زيتونلي، فراهاني، اسدي (1392) گردشگري ورزش و اثرات بلندمدت اقتصادي و بررسي ديدگاه کارشناسان گردشگري و تربيت بدني در مورد اثرات توسعهتوريسم ورزشي بر اشتغال و درآمد در استان گلستان، نشريه علمي پژوهشي رويکردهاينوين در مديريت ورزش، دوره 1 شماره 1، تابستان
موسوي، فراهاني، پورسلطاني(1392) طراحي مدل کارآفرينيسازماني مبتني بر رابطه ساختار سازماني با ابعاد و گرايشات کارآفرينانه سازمان درسازمان تربيت بدني ، نشريه علمي – پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي در ماهنامه مهر وآبان 92
سراج، اسد، فراهاني، اشرفي حافظ (1392) تاثير تمريناتپيلاتس بر روي ترکيب بندي و انعطاف پذيري زنان غيرورزشکار، نشريه علمي پژوهشيدانشگاه علوم پزشکي ايلام دوره 21،شماره 6 آذر 92
ذاکريان، فراهاني، اسد (1392) ارتباطTQM و اثربخشي در فدراسيون هاي ورزش هاي انفرادي منتخبکشور، نشريه مطالعات مديريت ورزشي (پژوهش در علوم ورزشي) – شماره 20 ، آذر و دي

مقالات خارجي

•Rajabi, A. Farahani, Shahceraghi,zandi(2011), “A Comparison of Two Methods ofStrengthening Exercises With and Without Massage on Alleviation of the ChronicNeck Pain”, World Journal of Sport Sciences
• A. Farahani, Tarkhani(2011), “The Comparison The Physical Education, studentSelf- Concept in state and non-state University”. The international UniversitySport, Fejeration and The Organizing Commiffee of The 2011 Fisu Conferences,Shenzhon.
• Assadi, A. Farahani, Goodarzi, Khairi (2012), “The Effect of Type of Sport,Gender, Personality and Goal Orientation on Sport Ethics of Student Athletes”,World Journal of Sport Sciences 6 (4): 327-381
• Shabani moghaddam, A. Farahani, Shahbazi (2011), “Can Health-PromotingPosters Increase Stair Climbing Instead of Using Escalators?”, The SocialSciences 6(6): 507-512
• Ghasemi, A. Farahani, Mashatan (2012), “The Relationship between Applicationof Information, Communication Tehnology and Organizational Effectiveness inPhysical Education Departments of Universities of Tehran”, InternationalJournal of Academic Research in Business and Social Sciences
• Nasirzadeh, A. Farahani, Goudarzi,Shabani bahar, Vatandoust (2012),“Entrepreneurship Evaluation of Graduates from Physical Education Schools inIran”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(5): 125-134
• Mehrany, A. Farahani, Keshavarz (2012), “Studying and Analyzing the NationalOlympic and Paralympics Academy`s Service Quality Based on SERVQUAL MODEL”,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,Vol. 2, No. 9
• Ghasemi, A. Farahani, Mahmoudvand (2012), “Content Analyses of Table ofIslamic Republic Of Iran Broadcasting Channel- Wide Voice With Emphasis OnComponents Of Athletic”. International Research Journal Of Applied and BasicSciences
• Sedighe Eslami1*, A. Farahani2, Hasan Asadi3 (2013), “The effects ofdevelopment of sport tourism on the employment: A review of related research”International journal of sport Studies. Vol,, 3 (1), 105-110, 2013
• 1A. Naserzadeh, A. Farahani. 2G.h. Shabani Bahar. 3M. Vatandoust and 4M.Goudarzi (2013), “Entrepreneurship Evaluation of Graduates from PhysicalEducation Schools in Iran Research Journal of Applied Sciences”. Engineering andTechnology 5(6): 1906-1915,2013
• Zeytonli, Asadi, A. Farahani, Rezae (2013), “Iranian sport tourismdestination brand equity from the sport tourist, perspective”, InternationalResearch Journal Of Applied And Basic Sciences
• Zeytonli, Asadi, A. Farahani, Rezae (2013), “brand equity of Iranian sporttourism destinations”, International Research Journal Of Applied And BasicSciences
• A. Farahani, torabi, Aghaei, “Perceived motivational climate’s relationshipwith competitive anxiety and self- determination among Iranian pro leaguehandball players”, International journal of sport Studies
• Nakhaei, F. Hadavi, Taleb pour, A. Farahani, Abbasnejad (2013), “TheRelationship Between Emotional Intelligence And Its Dimensions WithOrganizational Entrepreneurship”, Advanced in Environment Biology, 7(8):1356-1365, 2013
• A. Nakhaei, F. Hadavi, A. Farahani, M. Talebpour , E. Abbasnejad (2013),“Organizational entrepreneurship predictions based on components of culturalintelligence Ang’s four factors”, International Research Journal of Applied andBasic Sciences, Vol. 6 (3): 373-379
• Mahmoudvand, Ghasemi , A. Farahani(2013) Content Analysis of Table of IslamicRepublic of
Iran Broadcasting Channel-Wide Voice withEmphasis on Components of Athletic,International Research Journal of Applied and Basic Sciences© Available onlineat www.irjabs.com
ISSN 2251-838X / Vol, 4 (5): 1098-1101Science Explorer Publications
• Karami, A. Farahani, Keshavarz (2014), “The Correlation Between MotivationalFactors And Different Aspects Of Job Burnout In The Behavior of TeachersPhysical Education In Shahrekord”, Reef Resources Assessment and ManagementTechnical Paper, vol. 40, 1
• Karami, A. Farahani, Keshavarz (2014) “The Correlation between Job Burnoutand Demographic Characteristics of Physical Education Teachers”, InternationalJournal of Sport Studies. Vol. 4(6), 694-699
• Ghorbani Ghahfarokhi, A. Farahani (2014) “The Analysis of Economical FactorsInfluencing Employment of M.S graduated People in the Field of Physical BodyEducation from State Universities and open Universities”, Journal of MiddleEast Applied Science and Technology, vol. 6, 2305-0225
• Ghorbani Ghahfarokhi, A. Farahani (2014) “studying the effects of educationalfactors on the employment of physical education postgraduates at stateuniversities in Iran”, Journal of Middle East Applied Science and Technology,vol. 6, 2305-0225
• Zokaei, keshavarz, A. Farahani, rezaei soofi (2014) “Compiling Strategies AndDetermining Strategic Situation Of Acquiring The Hosting And Holding The GreatInternational Sport Events In Iran”, International Review Of Management AndBusiness Research, Vol. 3 Issue. 2
• Keshavarz, Rezaeesoufi, A.Farahani, Bastami (2014 ) The effectiveness ofinstructing hardiness components on anxiety level of National Olympic Committeepersonnel in Islamic Republic of Iran
J Bas Res Med Sci 2014; 1(3):14-20
• A.Farahani, Rezaee Soufi, Keshavarz, Bastami (2014) The effectiveness ofinstructing hardiness factors on occupational burnout among the personal of theOlympic (International Research Journal of Applied and Basic Sciences) © 2014Available online at www.irjabs.com ISSN 2251-838X / Vol, 8 (10): 1531-1533
• Shabani Bahar,Hosseini, A. Farahani, Keshavarz(2014), Evaluation oforganizational health on different levels of youth affairs, and sports MinistryJournal of Applied Science and Agriculture, 9(1) January 2014, Pages: 332-337
• A.farahani,Ghasemi,Mahmodvand(2014)COMPARING ENTREPRENEURIAL SPIRIT BETWEENMALE AND FEMALE POSTGRADUATE STUDENTS, Arth Prabhand: A Journal of Economicsand Management,Vol 3,1
• Shabani Bahar,Hosseini, A. Farahani, Keshavarz (2014), Evaluation oforganizational health in the Ministry of youth affairs and sports of iran basedon Hoy and Feldman model, Research in Sport Management and Psychology,Vol 2,Issue1:50-58
• F.K. Hassanzadeh, M. Hossieini, A. Farahani (2016), A Study of Role of Sportsmarketing mix Elements (P5) in the production of Sports clothing ofFirefighters, journal of Adminstrative management, Education and training (TAMET),Issn: 1823- 6049, Vol (12) special Issue(6) pp.225-240**

A.                                Farahani, A.Jafari gohar.M. (1993), “A Comparative Study Financial Expenditures of physicaleducation courses in distance education and the traditional system at theuniversity level” Proceeding of AAOU VII Conference Economics of DistanceEducation, Hong Kong.
• A. Farahani, A. (1994), “Research on sports injuries in Iran” Proceeding ofAsian Sport Sciences Congress, Hiroshima, Japan.
• A. Farahani, A. (1994), ” The role of coach in sport injuries” Abstracts Bookof 2 nd International Conference on sports Medicine, Beijing, China.
• A. Farahani, A.(1995), “A comparison between convention and Distance Teachingof physical Education” Proceeding of Ix th Conference Asian Association of openuniversity, Taipei, Taiwan.
• A. Farahani, A.Sarmadi.M (1995), “An overview of ser- backs Existing in thecourse of introducing and Implementing physical Education program in distanceEducation “.Proceeding of Ix the Conference Asian Association of open university,Taipei, Taiwan.
• A. Farahani, A. (1998), Effect of ‍ PNU Development of Education a Fields inits student’s Access to Education. Abstracts of Papers of 12th Conference ofThe Asian Association of Open University, Hong kong.
• A. Farahani, A. (2002), “Comparison between Educational Performance ofphysical Education in Distance Education and conventional systems” Abstracts ofPapers of xv Conference of The Asian Association of Open University, New Delhi,India.
• A. Farahani, A. (2002), “Effect of Audio – Visual Media on the Quality ofLearning of practical courses in physical Education.” Proceeding, of SixthInternational Congress modern Olympic sport and sport for all. Warsaw, Poland.
• A. Farahani, A. (2002), “A Self – study, Independent Study and its Role inphysical Education Graduates, Retention” Proceeding, of Sixth InternationalCongress modern Olympic sport and sport for All. Warsaw, Poland.
• A. Farahani, A. (2002), Distance Education: “A New Approach to sportsEducation in 3rd millennium (The Quality and Cost of Education)”. Proceeding ofthe 44th ICHPER.SD. Word Congress, Taipei, Taiwan.
• A. Farahani, A. (2002), “The Role of Technology in the Development of Sportsand the Health of Society in the Third Millennium and Facing Challenges” Proceedingof the 44th ICHPER.SD. Word Congress Taipei, Taiwan.
• A. Farahani, A. (2003), “Physical Injuries in Martial Sports: Ways toInjuries Reduction” Proceeding of the 4th ICHER.SD, Asia Congress, Bangkok,Thailand.
• A. Farahani, A. (2003), “Educational Technology: Opportunity for or Menace toSport University”. Proceeding of the 11th International Congress on PhysicalEducation & Sport, Komotini, Greece.
• A. Farahani, A. (2004), “Paradigm of Benefiting from Interactive Media inEducation
• and Learning of Children Movement skills”, Proceeding of the 45 th. ICHPER.SDWord Congress,
• A. Farahani, A. (2006), “Transferring from Book – based EducationalEnvironment to Interactive Education in Iran Case”, Proceeding of IT 2004Conference: Pioneers in a New Age. T oronto, Canada.
• A. Farahani, A. (2006), “Paradigm of Benefiting from interactive media inEducation and learning of children movement Skills” Proceeding of the 13thInternational Congress on Physical Education & Sport, Komotini, Greece
• A. Farahani, A. (2007), “A Comparison Between Educational Self-concept andEntrance Behavior of Humanities Students in Distance and Conventional EducationSystems of Iran” . Proceeding of the 21st AAOU .Kuala Lampur .Malaysia
• A. Farahani, A.Saiiari,A.nazem,H (2007), “The effect of anaerobic swimmingversus aerobic running on triglyceride cholesterol and lipoproteins profiles inobese adolescents”. CAZZETTA MEDICA ITALIANA-VOL.176, No 1
• A. Farahani, A. Shakib M. (2009), “A Survey on Some Skeletal Disorders andProportionality of Anthropometric Features to School Furniture Dimensions inPrimary Students”, World Journal of Sport Sciences 2 (4): 266-271,
• A. Farahani, Abdavi (2009), “Effective management to voluntaries in sport,4th Asia Pacific Conference on exercise and sports science (APCESS) and 8thInternational sport science Conference (ISSC) Malaysia.

همايش هاي داخلي

• فراهاني، ا. (1369) شيوع صدمات در رشته‌هايمختلف ورزشي،اولين کنگره ملي تربي بدني، سازمان تربيت بدني

• فراهاني، ا. (1379) تأثير خودآموزي ومطالعه مستقل در يادگيري دروس تربيت‌بدني، دانشگاه گيلان

• خداداد، ف. فراهاني، ا. (1380) بررسينحوه توزيع مراکز دانشجويان و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور در سطح کشور، دومينکنفرانس آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پيام نور

• فراهاني، ا. (1380) نقش خودآموزي و مطالعهمستقل در يادگيري درسهاي تربيت بدني، دومين کنفرانس آموزش باز واز راه دور، دانشگاهپيام نور

• فراهاني، ا. (1380) فناوري آموزشي درتربيت‌بدني و چالشهاي فرارو، دومين کنگره بين المللي تربيت بدني، دانشگاه تربيت مدرس

• فراهاني، ا. موسوي راد،ط. (1384) ناهنجاريهاياسکلتي در دانش‏آموزان پسر سه تيپ بدني، دانشگاه پيام نور

• فراهاني، ا. عبدوي، ف. (1384) نقش پايگاههايقهرماني در توسعه ورزش کشور، اولين کنگره ملي و بين¬المللي مديريت ورزشي، سازمان تربيت¬بدني-دانشگاه اصفهان، اسفند84

• نادريان ،م. جعفري،ع. فراهاني، ا.(1384) ارزيابي مهارت مورد نياز مديران عملياتي شاغل در سازمان تربيت¬بدني، ارائه شدهدر پنجمين همايش بين¬المللي تربيت¬بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، اسفند84

• فراهاني، ا. شهرکي، م. (1385) ورزش¬هايبومي- محلي سيستان و بلوچستان، ارائه¬شده در هم¬انديشي بين¬المللي تاريخ ورزش ايران،آکادمي المپيک، آبان 85

• فراهاني، ا. اقدسي،م. جمالي، ع.(1385) ميزان بهره‌برداري از اماکن و تاسيسات ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارائه پيشنهاداتکاربردي براي استفاده بهينه، هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز،اسفند 85

• محمدپور، ح. فراهاني، ا. اقدسي، م.(1385) بررسي امکانات و وسايل آزمايشگاهي و نحوه بهره‌برداري از آن دردانشکده‌ها وگروههاي تربيت بدني، هفتمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي، دانشگاه تبريز، اسفند85

• فرجي،غ. فراهاني،ا. (1385) ارتباط بينرضايت شغلي با برخي خصوصيات فردي دبيران تربيت بدني شهر تهران چهارمين همايش علمي دانشجوييتربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه الزهرا، آذر 85

• حسيني، ح. فراهاني، ا. (1386) بررسي وضعيتدرس تربيت بدني در مدارس شهر يزد، پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي،دانشگاه مازندران، آذر 86

• سياري، ع. فراهاني، ا. (1386) بررسي اثرهشت هفته تمرين اصلاحي ساختاري بر شاخص‌هاي اسپيرومتري دانشجويان مبتلا به کيفوز دانشگاهآزاد اسلامي واحد آبادان، پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران،آذر 86

• آيرم،م. فراهاني،ا. هنري،ح. (1386) بررسيميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از تجهيزات فني،تاسيسات،اماکن ،وسايل ورزشي و نحوهبهره برداري از آن ،پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران،آذر 86

• فراهاني،ا. فرجي،غ. عظيم زاده،م. باقري،س.(1386) تعيين رابطه متغيرهاي جمعيت شناختي با رضايت شغلي دبيران تربيت بدني. ششمينهمايش بين المللي، پژوهشکده تربيت بدني، کيش، اسفند 86

• خليفه سلطاني، هنري، فراهاني (1386) بررسيارتباط ساختار سازماني و کار آفريني سازماني مديران ستادي سازمان تربيت بدني ايران،ششمين همايش بين المللي،پژوهشکده تربيت بدني، کيش، اسفنند 1386

• نظري، فراهاني، هنري. (1387) بررسي رابطهبين نوآوري وبهره وري در ورزش همايش ملي مديريت ورزشي (آکادمي ملي المپيک)

• زيتونلي، هنري، فراهاني. (1387) ارتباطتوسعه توريسم ورزشي با اوقات فراغت همايش ملي مديريت ورزشي (آکادمي ملي المپيک)

• شکيب، فراهاني، آقاياري. (1388) بررسيشيوع ناهنجاري‌هاي اسکلتي، ويژگيهاي آنتروپومتريکي و تناسب ميز و صندلي دانش‌آموزان

• همايش ملي آسيب شناسي و حرکات اصلاحي،دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1388

• عليزاده، شعباني، فراهاني (1388) مقايسهاثر بخشي رفتار مربيان واليبال با ساير رشته هاي منتخب شرکت کننده در اولين دوره المپياد،همايش توسعه علمي واليبال، دانشگاه اراک، بهمن 1388

• فراهاني، رضائي، خاصه. (1388) توليداتعلمي ايران در رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي. هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني پژوهشکدهتربيت بدني،تهران اسفند 88

• فراهاني (1388) وضعيت مشارکت ورزشي بانوانمعلم با تاکيد بر متغير هاي تسيل کننده وبازدارنده. هفتمين همايش بين المللي تربيتبدني، پژوهشکده تربيت بدني،تهران اسفند 88

• فرخي، فراهاني، اقاسي (1388) بررسي ارتباطبين ابعاد کمال گرائي و حالات خلقي قبل از رقابت ورزشکاران تيمي وانفرادي هفتمين همايشبين المللي تربيت بدني، پژوهشکده تربيت بدني،تهران اسفند 88

• فراهاني، غفراني، حيدري (1388) بررسيرابطه بين عوامل روانشناختي توانمند سازي با مديريت دانش کارکنان تربيت بدني، هفتمينهمايش بين المللي تربيت بدني، پژوهشکده تربيت بدني، تهران اسفند 88

• حسين زاده، فراهاني، نظري، اعلمي(1388) ارتباط بين مولفه هاي نوآوري و بهره وري نيروي انساني در ورزش، سومين کنگرهملي مديريت ورزشي،دانشگاه شهرکرد، آبان 88

• فاروقي، رجبي، فراهاني، آقاياري،جلولي.(1389) بررسي تاثير تمرينات پيلاتز برشدت درد وضخامت اولتراسونينگ عضله عرضي شکم درزنان مبتلا به کمردرد مزمن غير اختصاصي. بيست و يکمين کنگره فيزيوتراپي ايران. ارديبهشت1389 تهران. انجمن فيزيوتراپي ايران

• زيتوني، اسدي، فراهاني، هنري (1389) نقشرويدادهاي ورزشي در براندسازي مقاصد گردشگري، اولين همايش بين المللي آمادگي جسمانيو ايروبيک، فدراسيون آمادگي جسماني، سازمان تربيت بدني، بهمن 89

• کاشف، فراهاني، طهماسبي، (1390) ارتباطبين فضاهاي ورزشي و آمادگي جسماني دختران شهر تهران همايش ملي تفريحات ورزشي- شهرداريتهران، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 90

• فراهاني، هنري، قلي زاده (1390) تحليلمحتواي مطبوعات ورزشي با رويکردي بر ورزش همگاني. همايش ملي تقريحات ورزشي، شهرداريتهران، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 90

• اقدسي، فراهاني، مظاهر (1390) شهروندانتبريزي با کدام انگيزه در ورزش صبحگاهي شرکت مي کنند. همايش ملي تقريحات ورزشي، شهرداريتهران، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 90

• فراهاني، جلالي، چمن پيرا (1390) بررسيفعاليت هاي بدني سالمندان شهر تهران و ميزان رضايت ايشان از امکانات ورزشي شهرداي،شهرداري تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، آذر 90

• گودرزي، فراهاني (1390) اوقات فراغت اعضايهيات علمي دانشگاه پيام نور با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي، اولين کنگره سراسري سلامتدانشگاه ها، 15- 14 دي ماه، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

• سراج، اسد، فراهاني (1390) اثر تمريناتپيلاتس بر روي ترکيب بدني و انعطاف پذيري زنان غير ورزشکار. پانزدهمين کنگره سراسريساليانه طب فيزيکي، توانبخشي و الکترودياگتوز ايران، 25- 23 آذر

• رئيس سادات، فراهاني (1390) حيدري، تاثيرتمرينات تقويتي اکستانور پشت بر کيفيت زندگي در زنان مبتلا به پوکي استخوان. پانزدهمينکنگره سراسري ساليانه طب فيزيکي، توانبخشي و الکترودياگتوز ايران، 25- 23 آذر

• پروين، هنري، فراهاني (1390) تدوين شاخصارزيابي مديريت در فدراسيون هاي ورزشي. ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي،24 و 25 آذر 1390

• يارقلي، غفوري، فراهاني (1390) نقش تماشايمسابقات ورزشي روي فعاليت بدني تماشاگران و ارتباط آن با امکانات و تجهيزات ورزشي.ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، 24 و 25 آذر

• گودرزي، فراهاني، گودرزي (1391) برنامهراهبردي اداره کل تربيت بدني دانشگاه پيام نور، سومين همايش بين المللي تربيت بدنيپژوهشگاه تربيت بدني، تهران

• محمودوند، قاسمي، فراهاني (1391) بررسيميزان پوشش استعدادهاي ورزشي در شبکه هاي صداي سراسري ايران، دومين همايش استعداديابيورزشي، پژوهشگاه تربيت بدني

• کاشف، فراهاني، شايان، (1391) رابطه نحوهگذارن اوقات فراغت با آمادگي جسماني دانش آموزان دختر دوره متوسطه- اولين همايش ملياسلام و آموزش علوم. دانشگاه شهيد رجايي

• طهماسبي، کاشف، فراهاني، (1391) ارتباطبين فضاهاي ورزشي هنرستانهاي تربيت بدني دخترانه شهر تهران با آمادگي جسماني آنها-اولين همايش اسلام و آموزش علوم، دانشگاه شهيد رجايي

• فراهاني، اصغري (1392) تدوين مدل ارتباطيهوش سازماني و سرمايه اجتماعي در وزارت ورزش و جوانان ايران، اولين همايش ملي کاربردمديريت ورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92

• کرمي، فراهاني، کشاورز (1392) رابطه عواملانگيزشي با فرسودگي شغلي در معلمان تربيت بدني زن شهرکرد، اولين همايش ملي کاربرد مديريتورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92، گرمسار

• کشاورز، فراهاني، خسروي فر (1392) مقايسهکيفيت زندگي زنان شرکت کننده و غيرشرکت کننده در ورزش هاي همگاني شهرستان سرپل ذهاب،اولين همايش ملي کاربرد مديريت ورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92

• شاکرمي، قاسمي، فراهاني (1392) تحليلمحتواي برنامه هاي ورزشي سيماي استان ها با تاکيد بر مولفه ها و رشته هاي ورزشي، اولينهمايش ملي کاربرد مديريت ورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92

• فراهاني، کشاورز، عزيزيان کهن (1392)مقايسه سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي تربيت بدني دولتيو آزاد ايران، اولين همايش ملي کاربرد مديريت ورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92

• فراهاني، قاسمي، هنري، خدادادي(1392) مدل سازي ارزش ويژه برند مبتني بر هوادار (FBBE)باشگاه هاي فوتبال ايران، اولين همايش ملي کاربرد مديريت ورزشي، 21 و 22 ارديبهشت92

• گودرزي، فراهاني، عباس آبادي (1392) تاثيرورزش بر فرسودگي شغلي کارکنان ادارات دولتي شهر دماوند، اولين همايش ملي کاربرد مديريتورزشي، 21 و 22 ارديبهشت 92

• کرمي، فراهاني، کشاورز (1392) رابطه عواملانگيزشي با فرسودگي شغلي بر رفتار معلمان تربيت بدني شهرکرد، سومين کنفرانس بين الملليعلوم رفتاري، 9 اسفند 92

• فراهاني، قرباني (1392) تحليل اثر عواملاجتماعي بر اشتغال فارغ التحصيلان کارشناس ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه هاي دولتيو غيردولتي، اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان،31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• کشاورز، فراهاني، احمدي (1392) بررسيتاثير فعاليت هاي بدني بر ميزان افسردگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي پسران غيرورزشکارمقطع متوسطه، اولين همايش ملي کاربرد مديريت ورزشي، 21 و 22 اسفندماه 92

• فراهاني، اسلامي، خادم زاده مداح(1393) شناسايي ميزان گرايش به ورزش همگاني در کارکنان دانشگاه شهيد چمران اهواز وارتباط آن با ويژگي هاي فرهنگي- اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيامنور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• فراهاني، قرباني، صباغ (1393) تاثير رضايتشغلي بر تعهد سازماني دبيران تربيت بدني شمال استان فارس – اولين همايش ملي تربيت بدنيو علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• فراهاني، قرباني قهفرخي (1393) تحليلاثر سرمايه گذاري دولت بر اشتغال فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي دولتي و غيردولتي- اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان-دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• فراهاني، قاسمي، محمدي (1393) بررسي عواملمحيطي موثر بر مهارت کارآفريني دانش آموختگان تحصيلات تکميلي رشته تربيت بدني – اولينهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و1 خرداد 93

• کرمي، فراهاني، کشاورز، شاکرمي، محمدي(1393) رابطه انگيزش شغلي با احساس عدم موفقيت فردي در معلمان تربيت بدني – اولين همايشملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد93

• کرمي، فراهاني، کشاورز، شاکرمي، محمدي(1393) رابطه انگيزش شغلي با احساس عدم موفقيت فردي در معلمان تربيت بدني، اولين همايشملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان

• عباسي مقدم، اسد، فراهاني (1393) تاثير8 هفته تمرينات هوازي بر تغييرات سطح بتا اندوفين معتادين مرد در حال بهبودي شهرستانخرم آباد، اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان،31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• اسلام دوست، فراهاني، نجفي (1393) بررسيرابطه ميان ساختار سازماني و کارآفريني در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، اولينهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و1 خرداد 93

• سلطاني، فراهاني، بسطامي (1393) رابطهفرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان ايلام، اولينهمايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و1 خرداد 93

• حسيني، فراهاني (1393) طراحي الگوي تضمينکيفيت آموزش تربيت بدني دانشگاه پيام نور، اولين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشيدانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• طهماسبي، کاشف، فراهاني (1393) مقايسهآمادگي جسماني دختران هنرستان هاي تربيت بدني شهر تهران، اولين همايش ملي تربيت بدنيو علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• نوروزي، فراهاني، کشاورز (1393) مقايسهسلامت عمومي معلمان فعال و غيرفعال حرکتي آموزش و پرورش ناحيه يک شهر ري، اولين همايشملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد93

• رحماني، فراهاني، شعباني مقدم، رحمانيتبار (1393) رابطه بين مشارکت در برنامه ريزي و هدف گذاري با مقاومت کارکنان در برابرتغيير در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، اولين همايش ملي تربيت بدني و علومورزشي دانشگاه پيام نور لرستان- دلفان، 31 ارديبهشت و 1 خرداد 93

• زارع،فراهاني،حسيني (1394)عوامل موثربر رضايتمندي مشتريان زن استخرهاي سرپوشيده خصوصي منطقه غرب تهران، دومين همايش مليمديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي – همدان، شهريور

• حسيني،فراهاني،مرادي(1394)ديدگاه مربياندر خصوص طرح جامع آموزش شناي مدارس شهر تبريز در سال تحصيلي 92-91، دومين همايش مليمديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي – همدان، شهريور

• خضري نژاد قرائي، نصيرزاده، فراهاني(1394)تدوين شاخص هاي ارزيابي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بر اساس روش کارتامتيازي متوازن، دومين همايش ملي مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي – همدان، شهريور


کتاب

فراهاني ، آقاياري  روشي براي زندگي بهتر*   ترجمه    دانشگاه پيام نور    1376

فراهاني  حركات اصلاحي**          تاليف چاپدوم با تجديدنظر دانشگاه پيام نور    1380

فراهاني  تربيت‌بدني عمومي 2          تاليفچاپ نوزدهم با تجديدنظر        دانشگاه پيامنور    1380

(بيش از400هزار نسخه)

فراهاني  كمكهاي اوليه        تاليف چاپ‏دوم ‏همراه با تجديد نظر    دانشگاه پيام نور    1381

فراهاني ، شجاع الدين         آناتومي حركتي و تواناييهاي ورزشي ترجمه چاپ سوم   دانشگاهپيام نور    1381

علي محمدي، فراهاني ، آقاياري         زبان تخصصي تربيت‌بدني  تأليف چاپ دهم     دانشگاهپيام نور    1392- 1381

چاپ پنجم (1385) با تيراژ بيش از30 هزارنسخه

   


ابراهيم زاده، فراهاني ، سرمدي          چگونه تحقيق كنيم؟ ترجمه چاپ پنجم    دانشگاهپيام نور     1390-1383

فراهاني   تربيت بدني عمومي 1         تأليفچاپ سيزدهم دانشگاه پيام نور     1383

(با تيراژ 250 ‏هزار نسخه)

فراهاني ، آقاياري   آمادگي جسماني براي زندگي سالم        ترجمه چاپ ششم    دانشگاه پيام نور     1384

فراهاني   حركت شناسي       تاليف      دانشگاه پيام نور     1384

فراهاني   مديريت و برنامه‏ريزي در تربيت بدني  تأليفچاپ پنجم     دانشگاه پيام نور     1385

فراهاني و همكاران مهارتهاي زندگي    تأليف(گروهي) چاپ هشتم    دانشگاه پيام نور     1385

فراهاني   نمونه سوالات كارشناسي ارشد حركت شناسي     تاليف      بامدادکتاب            1386

فراهاني   نمونه سوالات كارشناسي ارشد حركات اصلاحي و تغذيه    تاليف      بامدادکتاب           1386

فراهاني   سازماندهي و مديريت ورزش ترجمهچاپ ششم    دانشگاه پيام نور     1389

فراهاني   روش تحقيق در تربيت بدني  ترجمهچاپ سوم    دانشگاه پيام نور     1387

فراهاني ، سياري    اصول آموزش بسكتبال        تاليف چاپ چهارم   دانشگاهپيام نور     1392- 1387

فراهاني ، شعباني مقدم         کمر درد (پيشگيري و درمان)            تاليف چاپ دوم      کاشفان    1387

فراهاني ، آقاياري   زبان انگليسي تربت بدني      تاليف      دانشگاه پيام نور     1387

فراهاني ، شعباني مقدم         حرکت درماني       تاليف چاپ دوم      حتمي     1388

کشاورز، فراهاني   مديريت سازمانهاي ورزشي   تاليف چاپ چهارم   انجمن تربيتبدني  1388

فراهاني   مجموعه سئولات آناتومي و فيزيولوژي            تاليف      بامداد کتاب           1388

فراهاني ، شعباني مقدم         قواعد پژوهشگري با تاکيد بر پايان نامه نويسي    تاليف چاپ دوم      پژوهشگاه تربيت بدني         1390-1388

فراهاني ، شهركي   ورزش هاي بومي- محلي سيستان و بلوچستان     تاليف      جهاددانشگاهي      1388

فراهاني   مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني تاليف-چاپ اول (تجديدنظر شده)        دانشگاه پيامنور     1388

فراهاني ، شعباني مقدم         آمادگي جسماني و تندرستي    تاليف چاپ سوم     انديشه هاي حقوقي  1389

فراهاني ، شعباني مقدم         ورزش براي کودکان و نونهالان         تاليف چاپ سوم     انديشه هاي حقوقي  1391-1389

فراهاني و همكاران آمار، پژوهشگري و تحقيق    تاليف (گروهي)     پژوهشگاه تربيتبدني         1390

فراهاني و رضايي صوفي     مديريت پژوهش     تاليف چاپ دوم      پژوهشگاهتربيت بدني         1390

فراهاني ، نصيرزاده، وطن دوست       حقوق ورزشي       تاليف چاپ دوم      پژوهشگاهتربيت بدني         1391

فراهاني، باورساد   روش هاي تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشي            ترجمه – چاپ سوم حتمي     1391

هادوي، فراهاني ، ايزدي      اندازه گيري سنجش وارزشيابي در تربيت بدني    تاليف چاپ سوم     پژوهشگاه تربيت بدني         1391

آقاياري، فراهاني    اصول بيو مکانيک و تحليل حرکت     ترجمه چاپ دوم     حتمي     1391

فراهاني ، اسلامي   پايگاه هاي اطلاعات علمي در تربيت بدني         تاليف زيرچاپ       حتمي     در دست چاپ

فراهاني ، سرتيپي، زنگنه     مديريت رويدادهاي ورزشي، تفريحي و جهانگردي           ترجمه    حتمي     1392

فراهاني ، نصيرزاده            کار آفريني در ورزش          تاليف چاپ دوم      انجمن مديريت ورزشي        1392

قاسمي، فراهاني     تئوري هاي سازمان و مديريت با تاکيد بر مديريت ورزشي  تاليف      دانشگاهپيام نور     1393

قاسمي، فراهاني     مديريت اماکن و تجهيزات ورزشي      تاليف      دانشگاه پيام نور     1393

فراهاني،اسد،سراجي            اصول مقدماتي فعاليت هاي بدني         تاليف      علمو حرکت        1393

آقاياري،فراهاني،اميني         آشنايي با آسيب هاي ورزشي  تاليف      دانشگاهپيام نور     1394

اميني،فراهاني،آقاياري         بيومکانيک ورزشي (اصول و مفاهيم)  تاليف      دانشگاهپيام نور     1394

فراهاني، قرباني     بازاريابي ورزشي   تاليف      دانشگاه پيام نور     1394

شعباني مقدم، فراهاني          سياست و روابط بين الملل در ورزش   تاليف      جهاددانشگاهي      1394

فراهاني،شعباني مقدم           مديريت زيست محيطي در ورزش       تاليف      حتمي  1395

    

طرح تحقيقاتي

وقوع صدمات در دوازده رشته ورزشي در ايران،‌سازمان تربيت‌بدني (1369) *          

بررسي هزينه‌هاي اقتصادي آموزش دروس عمليتربيت‌بدني در سيستم آموزش راه و مقايسة آن با آموزش حضوري، دانشگاه پيام‌نور(1370).       *           

بررسي هزينه‌ها، كيفيت آموزشي و سطح يادداريدانشجويان تربيت‌بدني دانشگاه پيام‌نور، و مقايسه آن با دانشگاههاي حضوري دانشگاه پيام‌نور(1379)            *          

مقايسه‏ عملكرد تحصيلي ‏دانشجويان ‏تربيت‌بدنينظام آموزش‏راه ‏‏‏‏‏‏‏د‏ور با حضوري ‏‏‏و ارائه الگوي ‏‏‏‏برنامه‌ريزي آموزشي(1380)   *          

مقايسه سطح خودپنداره تحصيلي و رفتار وروديدانشجويان دانشکده علوم انساني در سه رشته منتخب دانشگاه پيام نور با دانشگاه هاي حضوري،دانشگاه پيام‌نور، (پائيز 1385)        *          

طرح جامع توسعه دانشگاه پيام¬نور- (افزايشظرفيت پذيرش دانشجو)، دانشگاه پيام‌نور (1385)   *          

انطباق برنامه درسي دوره کارشناسي ارشدتربيت بدني با مهارت هاي کار آفريني از ديد گاه دانشجويان و کار فرمايان (1388)   *          

تقاضا محوري در پژوهش هاي تربيت بدني باتاکيد بر رساله هاي دکتري،پژوهشکده تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1389)            *           

رابطه عادات استراحتي و ناهنجاري هاي اسکلتيدر ايرانيان ميانسال استان هاي منتخب کشور، دانشگاه پيام نور (1389)         *          

ارزيابي دروني گروه تربيت بدني،دانشگاهپيام نور (1390)

بررسي عوامل موثر بر کيفيت آموزشي دورهکارشناسي ارشد آموزش محيط زيست از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور (1391)           دکتر سيدمحمد شبيري    *

سير تحول و تاريخ ورزش دانشجويي جمهورياسلامي ايران (1391)           دکتر مهرزاد حميدي            *

بررسي تعهد حرفه اي و سازماني اعضاي هياتعلمي دانشکدهاي تربيت بدني دانشگاههاي ايران (1388)    دکتر حسين پورسلطاني
سردبيري يا هياتتحريريه

فصلنامه پژوهش هاي کاربردي در مديريت ورزشي          سردبير و عضو هيات تحريه از سال 1391 و تاکنون ادامه دارد

نشريه مطالعات مديريت ورزشي (وزارت علوم)  سر دبير  ازسال 1388 لغايت 1390

نشريه پژوهش درعلوم ورزشي          عضو هيأت تحريريه           از سال 1385 لغايت 1390

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي(وزارت علوم)   سردبير   از 1390 لغايت 93

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات مديريت ورزشي(وزارت علوم)   عضو هيأت تحريريه           از 1390 و تاکنون ادامه دارد

نشريه علمي پژوهشي مديريت ورزشي و علومحرکتي (دانشگاه بوعلي همدان) عضو هيات تحريريه           از سال 1390 و تاکنون ادامه دارد

فصلنامه مديريت ورزشي (دانشگاه تهران)         عضو هيات تحريريه           از سال 1390 و تاکنون ادامه دارد

فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت ورزشي        عضو هيات تحريريه           از سال 1391 و تاکنون ادامه دارد