اطلاعات گروه اساتید گروه دکتر محمود ظریفیان یگانه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود ظریفیان یگانه
دانشکده: مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی: روانشناسی
آدرس پست الکترونیکی: zarifian.yeganeh@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید چمران

دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی