اطلاعات گروه اساتید گروه غلام حسن تقی نتاج ملکشاه

نام و نام خانوادگی: غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
دانشکده: علوم انسانی
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: gh.nattaj@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسی: حسابداری/ دانشگاه مازندران/ 1368
کارشناسی ارشد: حسابداری/ دانشگاه تهران/ 1371/ عنوان پایان نامه: حسابداری قیمت تمام شده ی کارگاه های پرورش ماهی
دکتری: حسابداری/ دانشگاه علامه طباطبایی/ 1385/ عنوان پایان نامه: رابطه گزارش کنترلی داخلی (MRIC) با تصمیم گیری استفاده کنندگان

1-حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه/ 91-85
2-عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات حسابداری/ 1391
3-دبیر همایش/ 1391
4-مدیر گروه حسابداری/ 91-85
5-مدیر عامل صندوق انصار/ 88-86
6-مدیر عامل صندوق مهر/88 تا کنون
7-شرکت در کارگاه، راه اندازی و اداره کارگاه و .../ 91-85

5 مقاله علمی پژوهشی به شرح زیر:
1-بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار بانکها بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش افزوده بانک/نشریه تحقیقات حسابداری(انجمن حسابداری ایران (ISC))/1388
2-ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری/ نشریه تحقیقات حسابداری(انجمن حسابداری ایران ISC)/ 1390
3-طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی اعتباری/ نشریه مدیریت بازرگانی (دانشگاه تهران (ISC))/1390
4-ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز ارزیابی وگزارش گری سرمایه فکری در نظام بانکی/ نشریه تحقیقات حسابداری(انجمن حسابداری ایران (ISC))/ پذیرش چاپ 1391
5-بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راهکارهای پیشگیری/ نشریه تحقیقات حسابداری(انجمن حسابداری ایران (ISC))/ 1392

ارایه 1 مقاله علمی ترویجی و 4 مقاله در سایر مجلات به شرح زیر:
1-بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک قوامین/ نشریه مدیریت بر آموزش انتظامی (علمی ترویجی)/ 1389
2-حسابداری قدرت و دانش با تاکید بر دیدگاه میشکل فوکو/ مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)/ 1388
3-مقدمه ای بر حسابداری قیمت تمام شده در بخش های دولتی/ مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)/ 1385
4-بررسی علل عدم کفایت نقدینگی کسور بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان/ مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)/ 1386
5-بررسی سودمندی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در قرارگاه خاتم الانبیا/ مدیریت دفاعی/1387

ارایه 5 مقاله کامل و 4 چکیده مقاله در همایش های علمی به شرح زیر:
1-چالش های پیش روی خصوصی سازی بانک ها و موسسات اعتباری/ کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی/ 1388
2-چرخه عمر بانکداری نوین و مولفه های فناوری در ایران/ بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی/ 1390
3-model of management planning and assessment of inteiiectual capital inorganization/ مدیریت سرمایه فکری/ 2012
4-افزایش اثربخشی نظارت و کنترل در موسسه مالی و اعتباری مهر از طریق بهبود فرآیند بازرسی - حسابرسی داخلی و / همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی/ 1391
5-هنجارهای یک نظام مالی اخلاقی و شرایط نیل به نظام مالی ایده آل در حوزه بانکداری/ بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی/ 1391
6-ارائه مدل سنجش و گزارشگری سرمایه فکری در آموزش عالی با تاکید بر رهیافت هایی برای دانشکده های حسابداری و علوم مالی/ دهمین همایش حسابداری ملی ایران/ 1391
7-گزارش ارزیابی مدیریت از اثربخشی کنترل های داخلی گزارشگری مالی/ کنفرانس کنترل های داخلی اثربخش/ 1391
8-بانک های ایرانی شدیدا به بازار ارزیابی نیازمندند/ نخستین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی/ 1388
9-چالش های استقرار سیستم کنترل داخلی/ سازمان حسابرسی/ 1390تالیف یک جلد کتاب به شرح زیر:
1-اصول حسابداری 1/ مرکز تالیف کتب درسی سپاه/1388
ترجمه دو جلد کتاب به شرح زیر:
1-بهبود پذیری شرکتی مدیریت ریسک تقلب و فساد مالی/ حساب افزار ایرانیان/ 1390
2-راهنمای جامع تقلب و امنیت برای کارمندان بانک ها/ حساب افزار ایرانیان/ 1389