توحید میرزابابای مستوفی

 • مدرک تحصیلی: دکتری
 • مرتبه علمی: استادیار
 • ایمیل: t.m.mostofi@eyc.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


 • کارشناسی

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیجامدات - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان پایان نامه: بررسی و مقایسهمقاومت خستگی سازه های T شکل جوش کاری شده و سازه های T شکل کامپوزیتی

  استاد راهنما: مهندس کتایون محمدی            

   

  کارشناسی ارشد

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیکاربردی - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان پایان نامه: بررسی تجربی و تحلیلیتغییر شکل ورق­های مستطیلی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

  استاد راهنمایاول: دکتر هاشم بابایی         استاد راهنمای دوم: دکتر ابوالفضلدرویزه       نمره پایان نامه:75/19

   

  دکتری

  رشته مهندسی مکانیک - گرایش طراحیکاربردی مکانیک جامدات - دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه گیلان

  عنوان رساله بررسی تجربی و تئوری تغییرشکل بزرگ ورق‌های نازک تقویت‌شده مستطیلی تحت اثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  استاد راهنمایاول: دکتر مجید علی طاولی         استاد راهنمای دوم: دکتر هاشمبابایی       نمره پایان نامه:20

  دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه Swinburne University ofTechnology در استرالیا زیر نظر

  Prof. Guoxing Lu (Associate Editor of InternationalJournal of Impact Engineering, Elsevier, IF=3.344)

 • ·        بررسیپاسخ دینامیکی ورق­های دایره­ای تحت بار انفجاری مکرر محلی (همکاری با دانشگاه Texas State University درآمریکا)

  ·        بررسی تجربی، تحلیلی ومدل­سازی ریاضی تغییر شکل پلاستیک ورق‏های دایره­ای و مستطیلی تحت بارگذاری تحتاثر شوک ناشی از انفجار مخلوط گازها

  ·        مدل­سازیتحلیلی و تجربی تغییر شکل پلاستیک ساختارهای چندلایه دایره­ای ومستطیلی تحت بارگذاری انفجاری (همکاری با دانشگاه Swinburne University of Technology دراسترالیا)

  ا
 • 1.      Rezasefat M,Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. Repeated localized impulsive loading onmonolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Structures (Accepted-UnderPress)

  2.      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M, Lu G, Ruan D. Large Transverse Deformation of Double-LayeredRectangular Plates Subjected to Gas Mixture Detonation Load. InternationalJournal of Impact Engineering. 2018 Nov 17; 125:93-106.

  3.      Rezasefat M,Mostofi TM, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M. Dynamic plasticresponse of double-layered circular metallic plates due to localized impulsiveloading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L:Journal of Materials: Design and Applications. 2018 Mar 1:1464420718760640.

  4.      Alitavoli M,Khaleghi E, Babaei H, Mostofi TM, Namazi N. Modeling and predictionof metallic powder behavior in explosive compaction process by using geneticprogramming method based on dimensionless numbers, Proceedings of theInstitution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process MechanicalEngineering. 2018 Feb 28:0954408918761223.

  5.      Mostofi TM,Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H. Closed-form analyticalanalysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamicplastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform andlocalized impulsive loading. Thin-Walled Structures. 2018 Feb 28;123:48-56.

  6.      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M. Experimental and theoretical study on large ductile transversedeformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixturedetonation. Strain. 2017 Aug 1;53(4).

  7.      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plasticdeformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation andempirical modelling. Thin-Walled Structures. 2017 May 9 118:1-11. 

  8.      Babaei H, MostofiTM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K. Gas Mixture DetonationMethod, a Novel Processing Technique for Metal Powder Compaction: ExperimentalInvestigation and Empirical Modeling. Powder Technology. 2017 Apr 5315:171-181.

  9.      Mostofi TM, BabaeiH, Alitavoli M, Hosseinzadeh S. On dimensionless numbers for predicting largeductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic squaretargets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Structures.2017 Mar 31;112:118-24.

  10.   Babaei H, Mostofi TM, Armoudli E. On dimensionlessnumbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel platessubjected to localized and uniform impulsive loading. Proceedings of theInstitution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process MechanicalEngineering. 2017 Oct;231(5):939-50.

  11.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentaland theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected towater hammer shock loading. Proceedings of the Institution of MechanicalEngineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2017Jun;231(3):490-6.

  12.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A.Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangularplates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Applied Mechanics andTechnical Physics. 2017 Jan 1;58(1):139-47.

  13.   Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. Theoretical analysis on the effect of uniform andlocalized impulsive loading on the dynamic plastic behaviour of fully clampedthin quadrangular plates. Thin-Walled Structures. 2016 Dec 31;109:367-76.

  14.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentaland analytical investigation into large ductile transverse deformation ofmonolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigidspherical projectile. Thin-Walled Structures. 2016 Oct 31;107:257- 65.

  15.   Babaei H, Mostofi TM. New dimensionless numbersfor deformation of circular mild steel plates with large strains as a result oflocalized and uniform impulsive loading. Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers, Part L: Journal of Materials Design and Applications.2016 Jun 13:1464420716654195.

  16.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A.Empirical Modelling for Prediction of Large Deformation of Clamped CircularPlates in Gas Detonation Forming Process. Experimental Techniques. 2016:1-0.

  17.   Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Talesh SA, MostofiTM. Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction ofdeformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal ofMaterials Design and Applications. 2016 Jul 22:1464420716660332.

  18.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Namazi N,Rahmanpoor A. Dynamic compaction of cold die Aluminum powders. Geomechanics andEngineering. 2016;10(1):109-24.

  19.   Babaei H, Mostofi TM. Modeling and prediction offatigue life in composite materials by using singular value decompositionmethod. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journalof Materials Design and Applications. 2016 Jul 13:1464420716660875.

  20.   Rajabi H, Rezasefat M, Darvizeh A, Dirks JH, Eshghi SH,Shafiei A, Mostofi TM, Gorb SN. A comparative study of the effects ofconstructional elements on the mechanical behaviour of dragonfly wings. AppliedPhysics A. 2016 Jan 1;122(1):1-3.

  21.   Eshghi S, Rajabi H, Darvizeh A, Nooraeefar V, Shafiei A, MostofiTM, Monsef M. A simple method for geometric modelling of biologicalstructures using image processing technique. Scientia Iranica. Transaction B,Mechanical Engineering. 2016 Oct 1;23(5):2194.

  22.   Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH. Effect of gasdetonation on response of circular plate experimental and theoretical.Structural Engineering and Mechanics. 2015;56(4):535-48.

  23.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Experimentalinvestigation and analytical modelling for forming of circular-clamped platesby using gases mixture detonation. Proceedings of the Institution of MechanicalEngineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2015 Oct28:0954406215614336.

  24.   Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M. Study on theresponse of circular thin plate under low velocity impact. Geomechanics andEngineering. 2015;9(2):207-18.


  1.       حسین­زادهصاحکوه، ص. میرزابابای مستوفی، ت. بابایی،ه. بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه­ایدر اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه­های مسطح و مخروطی. مکانیک سازه ها و شاره ها(در حال چاپ).

  2.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش دوم: مدل­سازیتحلیلی و تجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها (در حال چاپ).

  3.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش اول: مطالعاتتجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 9، شماره 1، 1398، ص 71-83.

  4.       گلباف، ع. محمودی، ع. علی طاولی، م. بابایی، ه. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی اثر کرنش­های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگپلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه­ای، مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، جلد 49،شماره 2، 1398، ص 269-278.

  5.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاریهیدرودینامیکی. فصلنامه مکانیک هوافضا، جلد 13، شماره 1، 1396، ص 87-94.

  6.       بابایی، ه. جمالی، ع. میرزابابای مستوفی، ت. و اشرفطالش، س ح. مطالعه تجربی و مدل­سازی ریاضی تغییر شکل ورق ­های مستطیلی تحت بارضربه­ای. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 6، شماره 1، 1395، ص 143-152.

  7.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م.مطالعه تجربی و ارائه مدل تحلیلی برای پاسخ غیر الاستیک ورق­های
  مستطیلیتحت بارگذاری هیدرودینامیکی. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 4، 1394، ص361-368.

  8.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م. ونامداری، م. بررسی تجربی و ارائه مدل برای پیش­بینی رفتار تراکم پودرهای فلزی وسرامیکی تحت بار ضربه­ای. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 5، 1394، ص 357-366.

  9.       علی طاولی، م. بابایی، ه. محمودی، ع. گلباف، ع. و میرزابابایمستوفی، ت. مطالعه تجربی و تحلیلی عوامل موثر بر فرآیند تراکم پودر آلومینیومیتحت بار ضربه­ای با سرعت پایین. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 7، 1394، ص22-30.

  10.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاریانفجاری. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره 1، 1394، ص 55-65.

  11.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. رسولی، س. و نیک­نژاد، پ. بررسی تجربی و شبیه­سازی عددی شکل­دهی آزادورق­های فولادی مستطیلی با روش انفجار مخلوط گازها. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره3، 1394، ص 49-57.

  12.   بابایی، ه. درویزه، ا. علی طاولی، م. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاری هیدرودینامیکی.مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 2، 1393، ص 305-312.

  1.       حسین­زادهصاحکوه، ص. میرزابابای مستوفی، ت. بابایی،ه. بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه­ایدر اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه­های مسطح و مخروطی. مکانیک سازه ها و شاره ها(در حال چاپ).

  2.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش دوم: مدل­سازیتحلیلی و تجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها (در حال چاپ).

  3.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش اول: مطالعاتتجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 9، شماره 1، 1398، ص 71-83.

  4.       گلباف، ع. محمودی، ع. علی طاولی، م. بابایی، ه. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی اثر کرنش­های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگپلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه­ای، مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، جلد 49،شماره 2، 1398، ص 269-278.

  5.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاریهیدرودینامیکی. فصلنامه مکانیک هوافضا، جلد 13، شماره 1، 1396، ص 87-94.

  6.       بابایی، ه. جمالی، ع. میرزابابای مستوفی، ت. و اشرفطالش، س ح. مطالعه تجربی و مدل­سازی ریاضی تغییر شکل ورق ­های مستطیلی تحت بارضربه­ای. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 6، شماره 1، 1395، ص 143-152.

  7.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م.مطالعه تجربی و ارائه مدل تحلیلی برای پاسخ غیر الاستیک ورق­های
  مستطیلیتحت بارگذاری هیدرودینامیکی. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 4، 1394، ص361-368.

  8.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م. ونامداری، م. بررسی تجربی و ارائه مدل برای پیش­بینی رفتار تراکم پودرهای فلزی وسرامیکی تحت بار ضربه­ای. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 5، 1394، ص 357-366.

  9.       علی طاولی، م. بابایی، ه. محمودی، ع. گلباف، ع. و میرزابابایمستوفی، ت. مطالعه تجربی و تحلیلی عوامل موثر بر فرآیند تراکم پودر آلومینیومیتحت بار ضربه­ای با سرعت پایین. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 7، 1394، ص22-30.

  10.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاریانفجاری. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره 1، 1394، ص 55-65.

  11.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. رسولی، س. و نیک­نژاد، پ. بررسی تجربی و شبیه­سازی عددی شکل­دهی آزادورق­های فولادی مستطیلی با روش انفجار مخلوط گازها. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره3، 1394، ص 49-57.

  12.   بابایی، ه. درویزه، ا. علی طاولی، م. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاری هیدرودینامیکی.مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 2، 1393، ص 305-312.

  1.       حسین­زادهصاحکوه، ص. میرزابابای مستوفی، ت. بابایی،ه. بررسی تجربی فرآیند جوشکاری نقطه­ایدر اهداف فلزی تحت ضربه با پرتابه­های مسطح و مخروطی. مکانیک سازه ها و شاره ها(در حال چاپ).

  2.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش دوم: مدل­سازیتحلیلی و تجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها (در حال چاپ).

  3.       میرزابابای مستوفی، ت. بابایی، ه. تغییرشکل پلاستیک ورق‌هایآلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش اول: مطالعاتتجربی. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 9، شماره 1، 1398، ص 71-83.

  4.       گلباف، ع. محمودی، ع. علی طاولی، م. بابایی، ه. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی اثر کرنش­های خمشی و غشایی کوپل شده بر تغییر شکل بزرگپلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاری ضربه­ای، مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، جلد 49،شماره 2، 1398، ص 269-278.

  5.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های مستطیلی تحت بارگذاریهیدرودینامیکی. فصلنامه مکانیک هوافضا، جلد 13، شماره 1، 1396، ص 87-94.

  6.       بابایی، ه. جمالی، ع. میرزابابای مستوفی، ت. و اشرفطالش، س ح. مطالعه تجربی و مدل­سازی ریاضی تغییر شکل ورق ­های مستطیلی تحت بارضربه­ای. مکانیک سازه ها و شاره ها، جلد 6، شماره 1، 1395، ص 143-152.

  7.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م.مطالعه تجربی و ارائه مدل تحلیلی برای پاسخ غیر الاستیک ورق­های
  مستطیلیتحت بارگذاری هیدرودینامیکی. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 4، 1394، ص361-368.

  8.       بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. علی طاولی، م. ونامداری، م. بررسی تجربی و ارائه مدل برای پیش­بینی رفتار تراکم پودرهای فلزی وسرامیکی تحت بار ضربه­ای. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 5، 1394، ص 357-366.

  9.       علی طاولی، م. بابایی، ه. محمودی، ع. گلباف، ع. و میرزابابایمستوفی، ت. مطالعه تجربی و تحلیلی عوامل موثر بر فرآیند تراکم پودر آلومینیومیتحت بار ضربه­ای با سرعت پایین. مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 7، 1394، ص22-30.

  10.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. بررسی تجربی و عددی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاریانفجاری. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره 1، 1394، ص 55-65.

  11.   بابایی، ه. میرزابابای مستوفی، ت. درویزه، ا. و علیطاولی، م. رسولی، س. و نیک­نژاد، پ. بررسی تجربی و شبیه­سازی عددی شکل­دهی آزادورق­های فولادی مستطیلی با روش انفجار مخلوط گازها. مواد پرانرژی، جلد 10، شماره3، 1394، ص 49-57.

  12.   بابایی، ه. درویزه، ا. علی طاولی، م. و میرزابابایمستوفی، ت. بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تحت بارگذاری هیدرودینامیکی.مهندسی مکانیک مدرس، جلد 15، شماره 2، 1393، ص 305-312.

 • پروژه‌هایتحقیقاتی انجام شده:


  1-     مدل­سازیبی ­بعد و شبیه­ سازی عددی تغییرشکل پلاستیک ورق­های دایره­ای تک و چندلایه تحت باردفعی مکرر

  2-     بررسیتجربی و تحلیلی تغییرشکل پلاستیک ورق­های دایره­ای و مستطیلی تحت بارگذاریهیدرودینامیکی

  3-     بررسیتجربی و تحلیلی تغییرشکل پلاستیک ورق­های دایره­ای و چهارگوش تحت بارگذاری دفعی وانفجاری

  4-     بررسیتجربی و تحلیلی تغییرشکل پلاستیک ورق­های دایره­ای و مستطیلی تحت شوک ناشی ازانفجار مخلوط گازها

  5-     مدل­سازیبی­بعد و شبیه­سازی عددی تغییرشکل پلاستیک ورق­های دایره­ای چندلایه تحت بار دفعیغیر یکنواخت

  6-     بررسیتجربی و تحلیلی تغییرشکل پلاستیک ورق­های چهارگوش تحت ضربه پرتابه صلب

  7-     بررسیتجربی و تحلیلی تغییرشکل پودرهای فلزی تحت بار ضربه­ای با سرعت پایین

  8-       بررسی تجربی و عددی تغییرشکل پودرهای فلزی تحت شوک ناشی از انفجارمخلوط گازها

  9-     ارائهاعداد بی­بعد برای پیش­بینی پاسخ دینامیکی ورق­های دایره­ای و چهارگوش تحت باردفعی یکنواخت و غیریکنواخت

  10- ارائهاعداد بی­ بعد برای پیش­ بینی خواص نهایی پودرهای فلزی تحت بار دفعی حاصل از انفجارمخلوط گازها

 • ·        کسب رتبه دوم در بین تمامی دانشجویان ارشد ورودی91 با معدل 16/18

  ·        پذیرش در مقطع دکتری دانشگاه گیلان با استفادهاز سهمیه استعداد درخشان (بدون کنکور)

  ·        احراز نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان در آذرماهسال 95

  ·        کسب جایزه نخبه وظیفه و معرفی به بنیاد نخبگاننیروهای مسلح توسط بنیاد ملی نخبگان در دی­ماه 1395

  ·        کسب جایزه تحصیلی در سال تحصیلی 97-96 از بنیادملی نخبگان