معرفی گروه هیات علمی و اساتید برجسته آقای سید محمد حسین حسینی

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسین حسینی
دانشکده: مدیریت
گروه آموزشی: مدیریت و حسابداری
آدرس پست الکترونیکی: hosseiny.smh@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

      دکتري(PHD):

رشته: مديريت مالي       دانشگاه: علامه طباطبايي(ره)       ورودي:روزانه92      معدل کل: 17

   کارشناسي ارشد:

رشته: مديريت مالي       دانشگاه: علامه طباطبايي(ره)       ورودي:روزانه90      معدل کل: 17/12(شاگرداول)

      کارشناسي:

رشته: حسابداري         دانشگاه: علامه طباطبايي(ره)       ورودي:روزانه86    معدل کل: 18/42 (شاگرد اول)

سوابق کاري و مسئوليت ها:

·       جانشين معاونت طرح و توسعه دانشگاه ايوانکي از سال 1393 تاکنون.

·       مدير گروه مديريت و حسابداري دانشگاه ايوانکي از سال 1393 تاکنون.

·       مشاور امور پس انداز و سرمايه گذاري بورس و اوراق بهادار از سال 1390 تا 1393.

·       مدير مالي شرکت افق آتيه ساوالان، سالهاي 1389 و 1390.

·       مدت 5 ماه سابقه کار در شرکت هلدينگ کوثر به عنوان حسابرس در سال هاي 1387 و 1388.

·       شرکت در فعاليت انبارگرداني سازمان چاپو انتشارات وزارت ارشاد اسلامي وشرکت صبا باطري به عنوان کمک حسابرس از طرف سازمانحسابرسي در سال هاي  1386 و 1387.

·        مقالات علمي پژوهشي:

1.     بررسي جايگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتي/ نشريه علمي پژوهشي پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي/ 1393/ مشترک با دکتر عطاالله رفيعي آتاني.

2.     رابطه استفاده ازفنون مديريت ريسک با عملکرد شرکت هاي فعال صنايع/ نشريه علمي- پژوهشي پژوهش هاي تجربي حسابداري/ 1393/ مشترک با دکتر سيدمهدي سيدمطهري.

3.     تحليل عاملي ويژگيهاي سازمان يادگيرنده و عوامل موثر بر آن/ نشريه علمي- پژوهشي مطالعات رفتارسازماني/ 1390/ مشترک با دکتر وجه ا... قرباني زاده و سيداحمد حسيني.

4.     بررسي ميزان رضايت تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته حسابداري در چهار دانشگاه دولتي تهران/فصلنامه علمي- پژوهشي، پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي/1390/ مشترک با دکتر زهرا ديانتي ديلمي.

 

·        مقالات علمي ترويجي:

1.      تلاطم اتارزي جمهوري اسلامي ايران در سايه ي تحريم هاي اقتصادي/ فصلنامه علمي- ترويجي،مطالعات انقلاب اسلامي/1391/ مشترک با دکتر سيدمهدي سيدمطهري.

2.     بررسي رابطه استفاده از فنون مديريت ريسک جامع بنگاه هاي فعال در صنايع غذايي با نرخ بازده حقوق صاحب انسهام/ نشريه علمي- ترويجي پژوهش حسابداري/ 1391/ مشترک با دکتر سيدمهدي سيدمطهري.

3.      بررسي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرس/ دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز/1391.

4.      توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در سه دهه بعد از انقلاب اسلامي و مقايسه آن با قبلاز انقلاب/ فصلنامه علمي- ترويجي، مطالعات انقلاب اسلامي/1391/ مشترک باسيدمحمدحامد حسيني.

5.      چرايي و چگونگي حسابداري منابع انساني و ايرادات وارد بر آن/ فصلنامه علمي- تخصصي،مديريت مالي و بودجه انتظامي /1391.

6.      نهاد،نهادي شدن و اهميت آن در جامعه/ نمايه شده در پژوهشگاه علوم انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع)/1390.

 

·        کتاب هاي تخصصي:

1-    راهنماي کامل اصول حسابداري2 / انتشارات گپ/ 1390.

2-    حسابداري پيشرفته 1/ آماده براي چاپ.

3-    اقتصادخرد/ آماده جهت چاپ.

4-    بورس و اوراق بهادار/ در دست چاپ، انتشارات دانشگاه علوم انتظامي.