اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته فریبرز امیری

نام و نام خانوادگی: فریبرز امیری
دانشکده: مهندسی صنایع
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
آدرس پست الکترونیکی:
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی: تحقیق در عملیات پیشرفته - مدیریت تولید - سیستم های اطلاعات مدیریت
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي: مديريت بازرگاني                      دانشگاه شهيد بهشتي

کارشناسي ارشد: مديريت بازرگاني               دانشگاه: علامه طباطبايي

دکتري: مديريت بازرگاني(منابع انساني)          دانشگاه: شهيد بهشتي         

مدير گروه مديريت در سال هاي 74-75-84-85-86-88-89در دانشگاه علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع)

مدير گروه نگهداري در مرکز پژوهش هاي پشتيباني ومهندسي ناجا در سال هاي 81 الي 85

مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه جامع امام حسين (ع) درسال هاي 90و91

همکاري در طراحي و تدوين دوره دکتري آماد وپشتيباني در دانشگاه جامع امام حسين (ع)

همکاري در پروژه اصلاح و تکميل سيستم نرم افزاريانبار در معاونت آماد و پشتيباني ناا

همکاري در پروژه طراحي و تدوين دوره هاي آموزشيکارداني انبارداري و کارشناسي مهندسي نگهداري در دانشگاه امام حسين (ع)

همکاري در پروژه طراحي و تدوين دوره هاي آموزشيکارداني انبارداري و کارشناسي اماد در دانشگاه علوم انتظامي

همکاري در پروژه تدوين دستورالعمل هاي جامع انبارگرداني، ايمني انبارها و نحوه چيدمان انبارها در معاونت آماد و پشتيباني ناجا

همکاري در پروژه روش هاي بهينه سازي انبارها و مرکزنگهداري در معاونت آماد و پشتباني ناجا

همکاري در پروژه تدوين آيين نامه ايمني انبارها درمعاوونت آماد و پشتيساني ناجا

دبير علمي اولين همايش سراسري نگهداري و ذخيره سازيدر ناجا در سال 1382

همکاري در پروژه طراحي و چاپ پوسترهاي آموزشينگهداري در معاونت آماد و پشتيباني ناجا

همکاري در پروژه تدوين و نشر کتاب راهنماي علميکاربردي نگهداري و ذخيره سازي مواد غذايي در انبار و سردخانه در معاونت آماد وپشتيباني ناجا

همکاري در پروژه تدوين و نشر کتاب اصول و مبانيانبارداري در معاونت آماد و پشتيباني ناجا

همکاري در پروژه تدوين و نشر کتاب مديريت انبارداريپيشرفته در معاونت آماد و پشتيباني ناجا

تاليف مقاله بررسي و تحليل روابط متقابل عوامل فرديو عوامل گروهي موثر بر خلاقيت

تاليف مقاله نگرش سيستمي در مديريت توزيع کالاها وخدمات

تاليف مقاله فنون و روش هاي حمل دستيکالا چاپ شدهدر فصلنامه شماره 8 آماد و پتيباني ناجا

تاليف مقاله ارگونومي در حمل و نقل دستي انبار چاپشده در مجموعه مقالات اولين همايش سراسري نگهداري و ذخيره سازي اقلام در ناجا درسال 1382

ارائه سمينار مديريت زنجيره تامين  در دانشکده علوم انساني امام حسين(ع)

ارائه سمينار آشنايي با اصول بازاريابي و مفاهيملجستيک در دانشکده علوم انساني دانشگاه امام حسين(ع)

Investigation and Analysis on Interactions among Individual Factors and Group Factors Effective on Creativity                      تاريخ انتشار:  
vol.8 NO.1   February

 

An Investigation of Interactions betweenIndividual Factors and Organizational Factors Effective on IndividualCreativity

نام نشريه :مديريت دانشگاه شهيد بهشتي-تاريخ انتشار :در دست چاپ

تاليف کتاب خلاقيت و نوآوري با رويکرد چند سطحي