اطلاعات گروه هیات علمی و اساتید برجسته مریم احسانی

نام و نام خانوادگی: مریم احسانی
دانشکده: صنایع
گروه آموزشی: صنایع
آدرس پست الکترونیکی: ehsaani.maryam@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: هیات علمی دانشگاه ایوان کی
     

کارشناسي : مهندسي برق،الکترونيک                                              دانشگاه تهران
کارشناسي ارشد: مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري               سازمان مديريت صنعتي
دکتري :مهندسي صنايع                                                            دانشگاه تربيت مدرس

1.سرپرست تعميرات سخت افزار،مسئول شبکه و خدمات اينترنت،شرکت هپکو
2.مسئول پروژه هاي اتوماسيون و ابزار دقيق، شرکت هپکو
3.مشاور سيستمهاي مديريت کيفيت،شرکت هپکو(7سال)
4.تدريس دروس کارشناسي و کارشناسي ارشد مهندسي برق و مهندسي صنايع(دروس اصلي:تحليل شبکه هاي اجتماعي ،نظريه گراف و بهينه سازي شبکه ها،بهينه سازي ترکيبي و الگوريتم هاي متاهيوريستيک،داده کاوي)د دانشگاه هاي :دانشگاه اراک،دانشگاه عالي ايوانکي،دانشگاه آزاد تهران جنوب
5.مشاوره و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد
6.برگزاري کارگاه هاي آموزشي
7.مشاوره و همکاري در اجراي پروژه هاي مديريتي نظير پروژه هاي مديريت استراتژيک،پروژه هاي BPR و طراحي فرايندها، بهبود سازمان،طراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت:DSS،MIS و پروژه هاي فناوري اطلاعات ،کار در زمينه TQM,ISO

Maryam Ehsan i, Ahmad Makui, Soheil Sadi Nejad, "Amethodology for analyzing decision networks, based on information theory",European Journal of Operation Research, May 2010


 M. Ehsani , M.M. Sepehri," Balancedclusters and diffusion process in signed networks", Journal of Industrialand Systems Engineering, November 2014


Submitted papers


 M. Ehsani, M.M. Sepehri, "LocalMajority Rule dynamics in signed graph and  structural balancetheory", IEEE systems journal November 2014


M. Ehsani, M.M. Sepehri, Sh. Arab, "Analysis of signed biological networksin the  perspective of structural balance", Plos One, December 2014-  مريم احساني ،محمد مهدي سپهري، سيد شهريار عرب" تحليل شبکه هاي زيستي علامت دار از ديدگاه نظريه تعادل ساختاري " نشريه زيست فناوري تربيت مدرس ،زمستان 93
-  مريم احساني"ارائه يک متدولوژي به منظور تحليل و بهينه سازي شبکه هاي تصميم گيري"اولين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات،کيش،بهمن 86
-  محمد نصيري ،مريم احساني،خلاصه مقاله:"معرفي KDS روش تغذيه اقلام به خطوط مونتاژ و مراحل پياده سازي آن "، دهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ، دانشکده صنايع دانشگاه تهران ، 1392


عنوان پايان نامه
نام م دانشجو
سال انتشار
استاد راهنما
تحليل فرآيند دانشي و چالش هاي آن در سازمان ها با رويکرد تحليل شبکه هاي اجتماعي
سحر شهرابي فراهاني
1393
دکتر مريم احساني
مکان يابي ايستگاه هاي امداد خودرو با استفاده از مدل هاي مکان يابي-تخصيص مطالعه موردي شرکت خودرو سازي بهمن ديزل
محمد نصيري
1393
دکتر مريم احساني