معاونت پژوهشي و فناوري مديريت خدمات علمي انتشارات

     
 

انتشارات موسسه آموزش عالي ايوانکي با مدير مسئولي آقاي دکتر عالي در سال 89 تاسيس گرديد. در حال حاضر اين انتشارات کتابهاي زيادي در زمينه هاي مختلف دانشگاهي به چاپ رسانده است. تعداد کتابهاي چاپ شده در حال حاضر 91 عنوان در چاپ هاي مختلف بوده است که از اين تعداد 80 عنوان تاليفي و 11 عنوان ترجمه مي باشد.