گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی معرفي گروه ایمیل اساتید

     
 

نام استاد

ايميل
 


مهيا احمدي

Mahyaahmadi90@yahoo.com

فرزاد عبدوس

F_abdous@profs.semnan.ac.ir

بهروز منزوي

Behruoz.pm68@yahoo.com

امين الدين مومني مزده

Eyc.momeni@yahoo.com

ميثم احمدي

Ahmadi_me_200984@yahoo.com

حوري سادات جليلي

Hourisadat_jalili@yahoo.com

محمد خانبان زاده

Mkh_ele2050@yahoo.com

داوود اکبرزاده

Akbarzade.davood@yahoo.com

حميد ياسري

Yaseri.hamid@gmail.com

فرهاد جاويدي

Farhad.javidi.teacher@gmail.com

امين روزبهاني

Eyc.courses@gmail.com

 

موسي درکاله

mdarkalee@yahoo.com

مرضيه حسني

Hasani.tech@yahoo.com

رحمان اشرفي

Amir339352@yahoo.com

ابراهيم نوروزي

Nowruzi84@yahoo.com

ايمان بيرانوند

imanbeiranvand@yahoo.com

شيرين جبارزادگان

sjabarzadegan@yahoo.com

رضا پايدار

Rezapaydar.ir@gmail.com

محمد رضا نوري خو

mohammadrezanoricivil@yahoo.com

فيروز زينالي

Firouz_zeinali@yahoo.com

علي کريمي

Karimi.ali@gmail.com حامد ابقائي نيا

ebqaee@gmail.com

سيد مصطفي موسوي

Mousavi.eyc@gmail.com

داريوش پازوکي

pazokid@yahoo.com