منو های مرتبط(کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94( ترم 942


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می بایست از تاریخ 1395/02/18 از طریق سایت دانشگاه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که پس از دریافت کارت ورود به جلسه از سایت دانشگاه برای ممهور کردن کارت خود به امور مالی مراجعه نمایند. بدیهی است از ورود دانشجویانی که کارت آنها ممهور به مهرمالی نباشد به جلسه امتحان جلوگیری بعمل می آید.

راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اینترنتی:

1-  ورود به وب سایت دانشگاه (www.eyc.ac.ir)

2-  انتخاب گزینه انتخاب واحد اینترنتی

3-  انتخاب گزینه ارزشیابی(تکمیل ارزشیابی تمامی دروس)

4-  انتخاب گزینه گزارش(کارت ورود به جلسه امتحان)

5-  پرینت کارت ورود به جلسه امتحان و مراجعه به امور مالی برای ممهور کردن آن.


نوشته شده توسط امتحانات در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴