شعار هفته پژوهش :پژوهش و فناوری كلید توسعه پایدارنوشته شده توسط معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸