انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 401-400


باسلام

 سامانهSama.eyc.ac.ir  ازتاریخ  1400/06/09 لغایت 1400/06/12 برای  انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400(ترم 14001) فعال خواهد شد

شما میتوانید با پرداخت مبالغ علی الحساب (درصورت عدم بدهی قبلی) از طریق سامانهالکترونیکی نسبت به اخذ واحدهای درسی اقدام نمائید

دقتشود این مبلغ به منزله شهریه ثابت نیست بلکه یک مبلغ تعیین شده برای انتخاب واحدهست و الباقی شهریه را دانشجویان مجاز هستند تا پایان ترم 14001 واریزنمایند

کارشناسیو کاردانی        1200000 تومان

کارشناسیارشد             2400000 تومان

دکتریتخصصی           4000000 توماننوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸