آخرين حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 2-1401 دانشجوياني که نسبت به حکم شوراي انضباطي اعتراض داشتند

حکم انضباطي تخلفات آموزشي شوراي بدوي ترم 2-1401 دانشجوياني که نسبت بهحکم شوراي انضباطي اعتراض داشتند، در جلسه مورخه 13/05/1401 شوراي بدوي مورد بررسيقرار گرفت ونتايج آرا بشرح زير صادر گرديد. ...

ادامه مطلب...
 
اطلاعيه : تخلفات آموزشي ترم 962 تجديد نظر دانشجويان کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد که در تاريخ 97/6/11 مورد بررسي قرار گرفت

اطلاعيه دانشجويان گرامي : احکام صادره که در کميسيون تخلفات آموزشي تجديد نظر دانشجويان کارداني و کارشناسي و کارشناسي ارشد که در جلسه مورخه 97/6/11 مورد بررسي قرار گرفت به جدول ذيل که ضميمه مي باشد ...

ادامه مطلب...
12