علیرضا زبان آور

 • مدرک تحصیلی:
 • ایمیل: alireza@zabanavar.com

روزهای حضور در دانشگاه:


 • سوابقتحصیلی

  ·        دکتری تخصصی:دانشجوی دکتریتخصصی باستان شناسی( در مرحله دفاع از رساله )، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  عنوانپایان نامه: تحلیل باورها و پیچیدگیها کیش زرتشتی در دوره ی ساسانی بر اساس مطالعهی سازه های مذهبی نواحی شرقی فارس و غرب کرمان

  ·        کارشناسی ارشد: رشته باستانشناسی، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، فارغ التحصیلشهریورماه 93

  معدل:19.59 ( رتبه اول دانشگاه )

  عنوانپایان نامه: بررسی باستان شناختی و تحلیل سازه های مذهبی در دوره ساسانی( کسب نمره20 و رتبه عالی )

 • سوابقتدریسی:

  تدریسدروس رشته معماری جهان، معماری اسلامی و روش تحقیق از سال 93 تا کنون در دانشگاهایوان کی

  سوابقمیدانی:

  ·        شرکت در فصل دوم کاوش هایباستان شناسی علی یورد تپه صایین قلعه به سرپرستی دکتر امیرصادق نقشینه، 1391

  ·        شرکت در فصل سوم کاوش هایباستان شناسی قلعه گوری دماوند به سرپرستی عطا حسن پور، 1392

  ·        بررسی باستان شناختی محوطههای ساسانی دهستان قاهان خلجستان، 1393

   

  سوابق اجرایی:

  ·        عضو کمیته دوران دومینکنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، 1394

  ·        عضو کمیته دوران کنگره بینالمللی شهر جدید، 1395

  ·        عضو کمیته دوران سومینکنگره بین المللی افق های جدید در معماری وشهرسازی، 1395

 • مقالاتعلمی پژوهشی و ISI:

  ·        بازنگری در کاربری چهارطاقیهای مرکز ایران بر اساس مطالعه ی چهارطاقی های نویس و کرمجگان، زیر چاپ ( دارایگواهی تایید چاپ )

  ·        بازنگری ماکان آتشکده یآذرفرنبغ در دوره ی ساسانی بر اساس تطبیق منابع مکتوب سده ی سوم تا هفتم هجری  وشواهد باستان شناختی، زیر چاپ ( دارای گواهیتایید چاپ )

  ·        مطالعه ی تحولات مرزهایسیاسی ایران در دوره ساسانی ( سده های سوم تا هفتم میلادی ) بر اساس تطبیق شواهدباستانشناختی و منابع مکتوب تاریخی، زیر چاپ ( دارای گواهی تایید چاپ )

  ·        بازسازی و ضعیت سیاسیسکستان در اواخر دوره ساسانی، زیر چاپ ( دارای گواهی تایید چاپ )

  ·        Iranshahr Frontiers at the Reign of EarlySassanid Kings According to Evaluating 3rd AD century Inscriptions, Antiquity (in Press )

  ·        Review the performance of religious structuresSassanid period in central Iran, based on the study of archaeologicalstructures Nevis and Kermejegan, Near Eastern, Near Eastern Archaeology ( inPress )

  ·        The area of Sakestan in late Sassanid periodof newfound evidence of ArdashirIII, Antiquity ( in Press)

  مقالات ارائه شده همایش های ملی و بین المللی:

  ·        قلعه و چهارطاقی هایکرمجگان، نمونه های از روستانشینی دوره ساسانی در فلات مرکزی، دومین همایش بینالمللی باستان

  ·        شناسان جوان، 1392

  ·        جغرافیای تاریخی آسورستاندر دوره ی ساسانی، همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، 1393

  ·        ساسانیان در نگاره های طاقگالریوس، سومین همایش بین المللی باستان شناسان جوان، 1394

  ·        وضعیت سیاسی سکستان دراواخر دوره ساسانی بر اساس سکه ای نویافته از اردشیر سوم، سومین همایش بین المللیباستان

  ·        شناسان جوان، 1394

  ·        گسترهی ایرانشهر در دوراننخستین شاهنشاهان ساسانی براساس سنجش سنگنبشته های سدهی سوم میلادی، دومین همایشبین المللی میراث زبانی، 1394

  ·        بررسی و مطالعه ساختارمعماری قلعه گلی محمدآباد قم، دومین همایش ملی باستانی، 1394

  ·        بازنگری کاربری قلعه دخترقم،دومین همایش ملی باستان شناسی، 1394

  ·        مطالعه و سنجش کاربریچهارطاقی نویس بر اساس شواهد باستانشناختی، دومین کنگره بین المللی افق های جدیددر معماری و شهرسازی، 1394

 • دکتریتخصصی

  عنوانپایان نامه: تحلیل باورها و پیچیدگیها کیش زرتشتی در دوره ی ساسانی بر اساس مطالعهی سازه های مذهبی نواحی شرقی فارس و غرب کرمان

  کارشناسیارشد  عنوانپایان نامه: بررسی باستان شناختی و تحلیل سازه های مذهبی در دوره ساسانی( کسب نمره20 و رتبه عالی )

 • ·        تالیف کتاب مرمت و احیایبناها و بافت های تاریخی نشر عمارت پارس، زیر چاپ