میثم احمدی

 • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری الکترونیک دانشگاه آزاد سمنان
 • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه-چهارشنبه


  1. دانشجوی دکتری برق-الکترونیک:دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-

  2. کارشناسی ارشد برق-الکترونیک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ( دانشکدهتحصیلات تکمیلی ) ،  تاریخ فارغ التحصیلی :31/6/87

  3.  کارشناسی برق- الکترونیک: دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسار، معدل کل: 84/16 ، تاریخ فارغ التحصیلی : 25/10/82


 • سوابق اجرایی و کاری

  • مدیر گروه رشته برق دانشگاه غیر انتفاعی ایوان کی ازسال 85 تا 88

  • پیمانکاری و اجرای تاسیسات برق مسکن مهر گرمسار شامل 450 واحد مسکونی (22بلوک) برای شرکت تعاونی های مسکن مهر مشاغل آزاد و کارگری گرمسار

  •  استاد راهنما در درس پروژه ساخت دانشجویان در ساخت مدارهای کاربردی


  • ارائه دو مقاله به کنفرانس برق یزد

  • شرکت در مسابقات روباتیک تبریز از طرف موسسه آموزش عالی ایوانکی

  • سرپرست و مجری ساخت روبات امداد و نجات در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدایوانکی


   • ارتقاء دستگاه آموزشی سرو موتور DC با نرم افزار RTWT  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.


   تالیف کتاب مدار منطقی در انتشارات جهان جام جم

   سرپرست و مجری ساخت روبات تعقیب خط پیشرفته در آموزشکده فنی و حرفه ای سماواحد ایوانکی و شرکت در مسابقات روباتیک شیراز و کسب مقام سوم در این مسابقات