عباس میرزایی

  • مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
  • ایمیل: mirzaeei.abbas@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


  • دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکزی