سهیل جعفر صالحی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد گرمسار
  • ایمیل: salehisoheil82@gmail.com

روزهای حضور در دانشگاه:


  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد گرمسار