سپیده دهقانی

  • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران
  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

پنج شنبه


  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
    کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان