سحر صوفی

  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره-مدرسه از دانشگاه شهید بهشتی
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:


  • کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه الزهرا