سمیه سالک

  • مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی از دانشگاه تهران مرکز
  • ایمیل:

روزهای حضور در دانشگاه:

یکشنبه


  • کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت از دانشگاه تهران شمال