منو های مرتبطعدم انجام خدمات آموزشی در بازه امتحانات


بدینوسیله به اطلاع مراجعه کنندگان محترم می رساند با توجه به شروع امتحانات پایان ترم 981 ، واحد آموزش دانشگاه از 98/10/17 لغایت 98/11/6 از انجام هرگونه خدمات آموزشی از جمله موارد زیر معذور خواهد بود. مراجعه کنندگان از 8 بهمن 98 مراجعه فرمایند.

1: صدور گواهی اشتغال به تحصیل
2: ثبت درخواست میهمانی و صدور نامه
3: انجام امور فارغ التحصیلی 
4: صدور هرگونه مدرک (ریزنمرات، تاییدیه تحصیلی، نامه فارغ التحصیلی و.....)
5: معرفی به استاد
6: ثبت درخواست انصراف و مرخصی تحصیلی


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶