منو های مرتبطثبت پرونده الکترونیکی و واریز فیش 100000 ریالی به حساب امور دانشجویان


دانشجویان مشروحه ذیل که 3 ترم مشروط و بیشترهستند هرچه سریعتر به سامانه الکترونیکی کمیسیون بررسی مواردخاص رفته و نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام عاجل نمایند.لازم به ذکر است چنانچه تا 10 اردیبهشت 93 موفق به ثبت اطلاعات و کدرهگیری نشوند وضعیت تحصیلی آنها دچار مشکل خواهد شد. برای توضیحات بیشتر به خانم تفضلی مراجعه کنید.

http://91.99.101.134/EDUS/SCR/SCRAgreement.aspx


پیوست ها
نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶