مديريت خدمات آموزشي کميسيون موارد خاص معرفي

     
 

شوراي بررسي موارد خاص در دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالي جهت کمک به دانشجوياني که در جريان تحصيل آنها به هر دليل با مشکل مواجه شده و حل آن بامقررات و آيين نامه هاي آموزشي موجود ممکن نمي باشد، تشکيل مي­گردد و بدين صورت است که موضوع دانشجويان مذکور در کميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح مي­گردد تا بارعايت مفاد آيين­ نامه موارد خاص فقط به وضعيت تحصيلي آن دانشجويان رسيدگي و راي نهايي جهت رفع مشکل بوجود آمده صادر نمايد.

 

  • کميسيون موارد خاص داخل

اين کميسيون در حدود و اختيارات تعيين شده براي دانشجويان واجد­الشرايط خاص صرفاً در مقاطع کاداني وکارشناسي تصميم­ گيري و صورت جلسات آن را به طور رسمي و مستمر به دبيرخانه شوراي موارد بررسي موارد خاص استان ارسال مي­نمايد.

 

  • حدود و اختيارات شوراي بررسي موارد خاص داخل

اجازه ادامه تحصيل به دانشجويان کارداني و کارشناسي که با توجه به رعايت مقررات آموزشي در معرض اخراج قرار گرفته ­اند به شرط آنکه ميانگين کل آنهاکمتر از ده نباشد و بعداز آن ديگر مشروط نگردند.

موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يک نيمسال براي دانشجويان کارداني و کارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان کارشناسي پيوسته.

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني که به دلايل موجه و با ارائه مدارک مستند حداکثر يکسال براي ادامه تحصيل مراجعه ننموده ­اند و مشکلي از نظر مقررات وظيفه عمومي نداشته باشند.

موافقت با حداکثر يک نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات براي دانشجويان با شرايط خاص وداراي مدارک مستند.

 

 

  • شرح وظايف و فعاليتهاي مربوط به کميسيون موارد خاص داخل

امورمربوط به کميسيون از طريق معاونت آموزشي به اين دبيرخانه ارجاع مي­گردد.

در پايان هر ماه روز دوشنبه هفته آخر جلسات کميسيون راس ساعت 13برگزار مي­گردد.

دعوتنامه جهت شرکت اعضاء توسط دبيرخانه و با امضاي دبير کميسيون (معاونت دانشجويي) در موعدمقرر ارسال مي­گردد.

کارشناس مربوطه نيز پرونده­هاي قابل بررسي را آماده و سپس در دستور کار جلسه قرار داده تادر جلسه مورد بررسي و اتخاذ تصميم شود.

پس ازاتمام جلسه صورت­جلسه در اختيار کارشناس قرار گرفته تا پس از تنظيم و تايپ آن طي نامه ­اي از سوي دبير کميسيون به معاونت آموزشي براي اقدام لازم ابلاغ مي­گردد.

 نحوه ارائه درخواست

  1. مراجعه به اداره آموزش و ارائه درخواست کتبي خود که شامل مشخصات فردي و دانشجويي همراه با مدارک لازم ( پزشکي، خانوادگي، تحصيلي، مالي و… ) با دلائل مثبته و تکميل فرم در خواست مي­باشد.
  2. مدارک ارائه شده توسط دانشجو بايد به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده باشد و در صورت تائيديه به عنوان مدرک مثبته استفاده خواهد شد.
  3. درخواست خلاصه پرونده آموزشي و وضعيت تحصيلي دانشجو از اداره آموزش
  4. طرح پرونده در کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
  5. پيگيري مراحل پيشرفت کار از دبير کميسيون
دانشجويان براي کسب اطلاعات بيشتر به آيين نامه کميسيون موارد خاص دانشگاه و موسسات آموزش عالي مراجعه نمايند. متن آيين نامه در فايل پيوست موجود است.

 
 
فایل های پیوست
آیین نامه کمیسیون موارد خاص