قرار گرفتن موسسه آموزش عالی ایوانکی در سطح یک (عالی) در رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


وزارت علوم دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی را در 5 رده سطح بندی کرد.از مجموع 358 موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی، 269 موسسه در این سطح بندی قرار داده شدند.
براساس این سطح بندی، 47 موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح یک، 78 دانشگاه و موسسه غیرانتفاعی در سطح دو، 71 موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح سه ،51 موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح چهار و 12 موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی در سطح پنج قرار گرفتند.

موسسه آموزش عالی ایوانکی در این رتبه بندی در سطح یک قرار گرفته است.

موسسات آموزش عالی سطح یک محدودیت توسعه ندارند

براساس اعلام وزارت علوم موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی که در سطح یک قرار دارند، از حمایت وزارت علوم برخوردار بوده و محدودیت توسعه نیز ندارند.

اعمال محدودیت توسعه برای موسسات سطح دو

دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی که در سطح دو قرار دارند از سوی وزارت علوم حمایت می شوند ولی محدودیت توسعه دارند.

کاهش فعالیت موسسات سطح سه

موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی که در سطح سه قرار دارند، محدودیت توسعه داشته و همچنین فعالیت آنان نیز کاهش می یابد.

پذیرش صفر برای موسسات سطح چهار

موسسات و دانشگاه هایی که در سطح چهار قراردارند، نه تنها محدودیت توسعه، بلکه ممنوعیت توسعه نیز داشته و ظرفیت و توسعه آنها کاهش می یابد و تعداد دانشجویان آنها به سمت صفر حرکت می کند.

امکان انحلال برای موسسات سطح پنج

موسسات و دانشگاه هایی هم که در سطح پنج قرار دارند، ممنوعیت توسعه همراه با قطع وضعیت پذیرش داشته و امکان انحلال آنها نیز بررسی می شود، یعنی تا 6 ماه به این موسسات فرصت داده می شود و در صورتی که نتوانند شاخص های مورد نظر را کسب کنند منحل می شوند.


نوشته شده توسط مدیر پژوهش در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴