مديريت خدمات آموزشي فارغ التحصیلان پرسش های متداول

     
 

م

مراحل انجام امور فارغالتحصيلي

                                                                                                                                                    

  مراجعه به گروه جهت تاييد فارغ التحصيلي

مراجعه به اداره فارغ التحصيلان(خانم عبدي)جهت ثبت وضعيت فارغ التحصيلي

مراجعه به قسمت ثبت نام جهت بررسي پرونده

مراجعه به قسمت امتحانات جهت بررسي نمرات

مراجعه به مدير گروه جهت تاييد فارغ التحصيلي

مراجعه به مدير آموزش جهت امضاي نهايي

مراجعه به خانم عبدي جهت ثبت نهائي

پرداخت هزينه دانشنامه

گرفتن پرينت تسويه حساب ازطريق سايت دانشگاه

ارائه پرينت تسويه حساب -فيش دانشنامه و کارت دانشجويي به خانم سعيدي جهت صدور گواهي موقت

 

روزهاي کاري فارغ التحصيلان

روزهاي شنبه دانشگاه تعطيل مي باشد.

کليه مراجعات حضوري روزهاي يکشنبه و دوشنبه براي دانشجويان دانشگاه ايوانکي

کليه مراجعات حضوري روزهاي سه شنبه و چهارشنبه براي دانشجويان دانشگاه آرادان ، زرنديه و علم گستر

تماس تلفني فقط در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه پاسخ داده مي شود تلفن تماس 02334521573

روزهاي پنج شنبه جهت صدور ريزنمرات ترجمه براي دانشجوياني که قصد خروج و ادامه تحصيل درخارج از کشور را دارند

 

مدارک لازم جهت دريافت گواهي موقت

 اصلديپلم-تاييديه تحصيلي ديپلم کارداني پيوسته:ريز نمرات ديپلم- کپي شناسنامه -کارت ملي-6 قطعه عکس

اصل پيش دانشگاهي و اصل ديپلم-تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي ريز نمرات پيش و ديپلم -کارداني ناپيوسته :کپي شناسنامه - کارت ملي-6 قطعه عکس  

 اصلپيش دانشگاهي و اصل ديپلم-تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي کارشناسي پيوسته: ريز نمرات پيش و ديپلم  کپي شناسنامه و کارت ملي-6 قطعه عکس

کارشناسي ناپيوسته: اصل مدرک کارداني-تاييديه تحصيلي کارداني-ريزنمرات کارداني- کپي شناسنامه -کارت ملي- 6 قطعه عکس

(لازم به ذکر است دانشجوياني که مدرک کارداني خود را از دانشگاه علمي کاربردي اخذ نموده اند تاييديه بايد ممهور به مهردانشگاه جامع علمي کاربردي باشد و مدارک موسسات غيرانتفاعي بايد مورد تاييددانشگاه منتخب هر استان باشد)

اصل مدرک کارداني-اصل مدرککارشناسي-تاييديه کارشناسي کارشناسي ارشد: ريزنمرات کارشناسي-کارت قبولي در آزمون- کپي شناسنامه -کارت ملي-6قطعه عکس

لازم به ذکر است براي دانشجويان انتقالي نامه موافقت با انتقال، ليست سنجش و کارت شرکت در آزمون الزامي است

دانشجوياني که مندرجات شناسنامه خود راتغيير داده اند موظفند کپي برابر اصل تمامي صفخات شناسنامه جديد خود را به آموزش ارائه دهند

مدارک لازم براي دريافت دانشنامه

براي دريافت دانشنامه گواهي موقت توسط دانشجو به دانشگاه عودت داده  شود .

دانشجويان مقاطع کارشناسي ناپيوسته اصل مدرک کارداني را نيز بايد به همراه داشته باشند

گواهي موقت و دانشنامه تنها به شخص دانشجو تحويل داده مي شود در غير اين صورت داشتن وکالت محضري الزامي است

مراحل صدور گواهي موقت المثني

1- تکميل فرم استشهادنامه محلي که توسط دانشجو و امضاي آن توسط سه نفر از مطلعين و ثبت در دفتر اسناد رسمي جهت گواهي اعلام مفقودي گواهي موقت (پيوست شماره1)

1- تکميل  برگه تعهدنامه توسط دانشجو و  تحويل آن به اداره  فارغ التحصيلان جهت صدور گواهي موقت المثني(پيوست شماره 2) 

مراحل صدور دانشنامه المثني

ارائه فرم استشهادنامه محلي  و تعهدنامه

تکميل مفاد بخشنامه تاريخ 31/02/1379شماره  1178/43/د(پيوست شماره 3)

 

مراحل صدور ريزنمرات قابل جهت ترجمه

براي دريافت ريزنمرات قابل ترجمه ابتدابرگه درخواست ريزنمرات به کارشناس فارغ التحصيلان ارائه مي گردد

گواهي ريزنمرات به همراه ريزنمرات تاييدشده با امضاء رياست دانشگاه صادر مي شود

تصوير پشت و روي دانشنامه به همراهريزنمرات و گواهي ريز نمرات ترجمه در سامانه خدمات دانشجويان سايت وزارت علومبارگذاري و ثبت مي شود و دانشجو کد رهگيري دريافت مي کند

پس از تاييد توسط دانشگاه ايوانکي ودانشگاه منتخب استان سمنان در سايت توسط وزارت علوم  تاييد مي شود

در آخر پس از ترجمه دانشجو بايد تمامي مدارک خود را به صورت حضوري در  سازمان امور دانشجويان تاييد و مهر کند(پيوست شماره 4 )


براي دريافت گواهي موقت و دانشنامه براي آقايان مدارک زير الزامي است

عطف به بخشنامه نه گانه سازمان وظيفه عمومي ناجا به شماره 57264/5/41  مورخ   04/09/ 1382   به آگاهي مي رساند دانشجويان پسر در صورت داشتن يکي از موارد ذيل مي توانند براي دريافت گواهي موقت و دانشنامه اقدام فرمايند.

1-کارت پايان خدمت دوره ضرورت

2-کارت معافيت دائم

3-کارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن

4-نامه اشتغال به تحصيل در مقطع بعدي داراي شماره وتاريخ معافيت تحصيلي معتبر

5-گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي  مذکور

6- گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني بر اشتغال به خدمت بدون غيبت اوليه

7-گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت دروزارت بهداشت, وزارت آموزش و پرورش, سازمان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمائي

8-برگ اعزام به خدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن(برگ سبز يا برگ اعزام به خدمت)

9-کارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي صادره به استناد قوانين قبلي

دريافت مدرک براي دانشجويان اتباع

دانشجويان اتباع براي دريافت گواهي موقت بايد تصويرصفحه اول پاسپورت و صفحه تمديد اقامت توسط

دفتراسناد رسمي محضري شود و کپي برابر اصل تحويل اداره فارغ التحصيلان گردد

براي دريافت دانشنامه توسط دانشجويان اتباع طبق بخشنامه پيوست بايد رواديد خروجي قطعي به دانشگاه ارائه مي گردد (پيوست شماره 4)

مراحل دريافت مدرک معادل

طبق  آيين نامه آموزشي جديد درج شده در سايت دانشگاه ،دانشجويان انصرافي مقطع کارشناسي پيوسته در صورتي که حداقل 68 واحد درسي راگذرانده باشد که تعداد دروس عمومي گذرانده آنها 10واحد و مابقي از ساير دورس باشد همچنين معدل کل وي بالاي 12 باشد مي تواند پس از طي مراحل ذيل مدرک معادل کارداني در همان رشته را دريافت نمايد:

تکمبل فرم درخواست

تاييديه گروه آموزشي

تاييد شوراي آموزشي

انصراف دانشجو و انجام مراحل آن

فرايند لغو تعهد خدمت رايگان و دريافت دانشنامه جهت دانش آموختگان دوره روزانه

روشهاي لغو تعهد:

انجام و ارائه سوابق کاري معتبر

پرداخت هزينه اعلامي از سوي سازمان امور دانشجويان(سامانه سجاد)

ارائه نامه عدم کاريابي از اداره کار و رفاه اجتماعي استان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه که با بررسي کارشناسان محترم دانشگاه و سازمان صورت مي گيرد(پيوست شماره 6)