منو های مرتبطقابل توجه دانشجویان سنواتی ترم 922


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که سنوات تحصیلی آن ها به اتمام رسیده وپرونده ایشان جهت اخذ مجوزادامه تحصیل ترم 922 به کمیسیون موارد خاص موسسه (فقط دانشجویانی که درخواست سنوات داده بودند) ارسال شده می رساند که مجوز ادامه تحصیل به ایشان داده شده وجهت انتخاب واحد ترم 922 به گروه های آموزشی مربوطه مراجعه کنند.


نوشته شده توسط معاونت آموزش در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸