مديريت مالي شرح وظايف کارشناسان مالي کارشناس مالي

     
 

1. رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها وتنخواه و اسناد و مدارک مربوط
2.  از نظر رعايت و اجراي قانون و مقررات مالي 
3. انجام مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب ، تهيه تراز عمليات ، تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر 
4. رسيدگي و اظهارنظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده اي مشکل مالي و حسابداري 
5. صدور چک اعم  از حقوقي ، پرداختني و غيره 
6. تهيه و تنظيم صورت حساب هاي کسور مالياتي 
7. تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ، صورت مغايرت مالي و غيره 
8. برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک هاي صادره 
9. برقراري ارتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ايجاد هماهنگي لازم 
10. بايگاني کليه قراردادها ، اسناد حسابداري ، احکام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره 
11. رسيدگي به اسناد و هزينه ها 
12. کنترل مانده اعتبارات و پيش پرداخت ها و صورت حساب هاي سنوات قبل و واريز آن ها 
13. تهيه کليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش کار ، مجوزهاي پرداخت و گزارش تاييد کار 
14. پيگيري امور مربوط به ارسال چک هاي بدهي مالياتي ، کسورات ، غيره 
15. رسيدگي به رفع اشکالات اسناد حسابداري سنوات قبل 
16. تهيه وتنظيم فرم هاي موردنياز واحدهاي مالي 
17. اراِئه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف کاري 
18. انجام ساير امور ارجاعي