مديريت مالي شرح وظايف کارشناسان مالي کارشناس جمعدار اموال

     
 

1. تنظيم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غيرمصرفي ( پس ازخريد کالا توسط واحد کارپردازي وتنظيم فرم قبض انبار و حواله توسط انباردار وارجاع توسط مديريت پشتيباني  به واحد اموال ) 
2. الصاق شماره به اموال خريداري شده و اخذ امضاء از تحويل گيرندگان اموال 
3. ثبت مشخصات کالاهاي خريداري شده که به آن ها شماره اموال الصاق گرديده است 
4. ثبت مشخصات اموال درسيستم رايانه اي با توجه به طبقه بندي اموال 
5. تنظيم ليست اموال متمرکز در اتاق ها و قسمت ها 
6. ثبت تغييرات و جابجايي اموال بين واحدها و قسمت ها و تنظيم فرم با توجه به تغييرات اعمال شده والصاق در قسمت مربوطه 
7. تهيه وتنظيم ليست اموال اسقاطي درپايان هرسال و امور مربوط به حذف اموال اسقاطي 
8. تنظيم گزارش و صورت جلسه حوادث براي اموالي که در اثر سيل ، زلزله ،سرقت و آتش سوزي يا به هر علت ديگري از بين رفته است 
9. شمارش و کنترل و تاييد ليست اقلام موجود درانبار و تنظيم صورت جلسه اموال 
10. تفکيک بايگاني کليه اسناد و مدارک مربوط به واحد اموال با توجه به موضوع مکاتبات و اسناد و مدارک مالي دريافت شده توسط واحد اموال 
11. تعيين نرخ استهلاک با توجه به فرم هاي استهلاک از امور مالياتي 
12. همکاري جهت پلمپ و فک پلمپ کليه قسمت هاي دانشگاه 
13.  انجام ساير امور ارجاعي