مديريت مالي شرح وظايف کارشناسان مالي کارشناس حقوق و دستمزد

     
 
1. تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي کارکنان  و چاپ اسناد مربوط 
2. تهيه و تنظيم فيش حقوقي کارکنان 
3. صدور چک و ارسال ليست پرداختي حقوق به بانک جهت پرداخت به حساب کارکنان و اساتيد 
4. تهيه ليست  بيمه تامين اجتماعي، صدورچک و ارسال فايل به آن سازمان 
5. تهيه ليست مالياتي حقوق کارکنان ،صدور چک و ارسال فايل به آن سازمان 
6. تهيه ليست بيمه تکميلي کارکنان ، صدور چک و ارسال فايل به آن سازمان 
7. دريافت فرم قرارداد و شماره حساب و امور ضمانتي اساتيد 
8. تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي اساتيد ( حق الزحمه ترم - مدعو - راهنما - کارآموزي - پروژه - معرفي به استاد - مازاد دانشجويي .....)
9. انجام ساير امور ارجاعي 

 
 
فایل های پیوست