معاونت دانشجويي و فرهنگي مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه انجمنهاي علمي دانشجويي