اطلاعات گروه اساتید گروه دکتر نغمه وحیدی قزوینی

نام و نام خانوادگی: دکتر نغمه وحیدی قزوینی
دانشکده:
گروه آموزشی: روانشناسی
آدرس پست الکترونیکی: naghmehvahidi@gmail.com
روزهای حضور در دانشگاه: پنجشنبه ها
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     

:

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحدتهران مرکزی 1384-1380.

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزادواحد علوم تحقیقات تهران 1388-1386.

دکتراروانشناسی تربیتی دانشگاه یو پی ام مالزی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوریایران 1395-1390

مشاور و مدرس مدرسه راهنمایی و دبیرستان غیردولتی ندای توحید1386-1384.

روانشناس و مشاور مرکز خدمات روانشناسی مهرتابان تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی 1388-1384.

روانشناسو مشاور مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ای نوین تحت نظارت سازمان بهزیستی1390-1388

ویراستار و کارشناس علمی کتب کمک آموزشی دانشگاه پیام نور انتشارات طلایی