اطلاعات گروه اساتید گروه دکتر حسین شکرکن

نام و نام خانوادگی: دکترحسین شکرکن
دانشکده:
گروه آموزشی: روانشناسی
آدرس پست الکترونیکی: h.shokrkon@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه:
مرتبه علمی: پروفسور
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات:
     


دکترای روانشناسی صنعتی وسازمانی، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1974(1352)

کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)1967(1347).

کارشناسی زبان انگلیسی، دانشسرای عالی تهران،1342هیئت علمی دانشگاه ایوان کی.

همکار آموزشی، گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، 1973-1974.

روانشناس پژوهشگر: موسسه عمران شهری و منطقه ای، وابسته به دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)1972-1973

دستیار آموزشی: گروه روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا  (برکلی) 1968-1972

دبیر زبان انگلیسی دزفول، 1342-1344 

بنیانگذار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1352-1355.

عضو کمیته ها وشوراهای متعدد دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع و دیگر وزارتخانهها.

عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی-پژوهشی در زمینه روانشناسی.

سردبیر مجله علمی- پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران1372-1386.

 انجمن روانشناسی ایران 1387.International journal of psychologyسردبیر مجله علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی

عضو، یکی از بنیانگذاران، سه دوره عضوهیئت مدیره و یک دوره رئیس انجمنروانشناسی اجتماعی ایران.

عضو، یکی از بنیانگذاران و چهاردوره عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران.

عضو، یکی از دو بنیانگذارو دو نوبت عضو هیئت مدیره انجمن علوم ایمنی ایران.

عضو،هیئت مدیره اتحادیه زیرساخت، پیشگیری و ایمنی.

(APA)عضو انجمن روانشناسی آمریکا

(SIOP)عضو انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی آمریکا

                                                                                                  

چاپ 105مقاله در مجله های معتبرعلمی-پژوهشی به زبان های فارسی و انگلیسی.

چاپ 110 خلاصه مقاله مربوط به سخنرانی در کنفرانسهای داخلی و خارجی.

                                                                                                         

استاد راهنمای تعداد بسیاری پایان نامه کارشناسی.

استاد راهنمای 70 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا.

استاد مشاور 60 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا.

مجری یا ناظر 85 طرح پژوهشی                                                                                                               

چاپ 8کتاب ترجمه و تالیف به زبان فارسی