اطلاعات گروه اساتید گروه حمیده زالی

نام و نام خانوادگی: حمیده زالی
دانشکده:
گروه آموزشی: روانشناسی
آدرس پست الکترونیکی: hamide.zali@yahoo.com
روزهای حضور در دانشگاه: یکشنبه تا پنجشنبه
مرتبه علمی:
زمینه های مطالعاتی:
توضیحات: