امور دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان نحوه باز پرداخت و تسويه حساب

     
 

بازپرداخت وام پس از فراغت از تحصيل مي باشد.

دانش آموختگان حداکثر شش ماه پس از تاريخ فراغت، فرصت دارند با مراجعه به اموردانشجويي، فيش 10 درصدي را دريافت کنند و پس از پرداخت در بانک مربوطه، رسيد آن راتحويل امور دانشجويي دهند تا با ثبت قطعي در سيستم اتوماسيون صندوق رفاه دانشجويان، درخواست صدور دفترچه قسط صورت پذيرد.

** چنانچه اين دانشجويان در مدت شش ماهه جهت امور تقسيط وام خود مراجعه نکنند، مي بايست تمام مبلغ بدهي خود رايکجا واريز نمايند. **

تاريخ  سررسيد اقساط، نه ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد.

**براي دانشجويان پسري که خدمت نظام وظيفه را انجام نداده اند مدت خدمت نيز به زمان فوق اضافه مي گردد. **

 تعداد اقساط در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثر 36 ماه و دوره کارشناسي پيوسته حداکثر 60 ماه و دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته، ناپيوسته و دکتراي تخصصي حداکثر 72 ماه مي باشد.

تارکين تحصيل اعم از اخراجي، انصرافي و ترك تحصيل ملزم به بازپرداخت يکجاي بدهي خود مي باشند.

** در صورت تشخيص دانشگاه مبني بر عدم بضاعت مالي، وام شهريه تارکين تحصيل (ايثارگران، خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و دانشجويان داراي شرايط خاص به تشخيص رياست دانشگاه)  حداقل يکساله و حداکثر تا سه سال تا ظرفيت حداکثر 10 % دانش آموختگان هر دانشگاه قابل تقسيط خواهد بود. **

تحويلريز نمرات و گواهي موقت به دانشجوي استفاده کننده از اين تسهيلات در صورت نداشتن قسط معوقه ممکن خواهد بود.

تحويل دانشنامه به دانشجويان استفاده کننده از اين تسهيلات منوط به ارائه تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان مي باشد. براي اين امر دانشجويان بايد پس از پرداخت کامل بدهي خود اموردانشجويي را مطلع سازند تا برايشان درخواست تسويه حساب از صندوق صورت پذيرد ونتيجه متعاقبا به آنان اعلام شود.

کارمزد دريافتي از دانشجويان ساليانه چهار درصد بوده و بصورت زير محاسبه مي شود.

 


 

مبلغ کارمزد وام شهريه در پايان تحصيل، ترك تحصيل، اخراج و انصراف از تحصيل به صورت اقساط از دانش آموخته اخذ مي شود.

چنانچه بعد از واريز وام شهريه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعيت تحصيلي دانشجو به انصرافي، اخراجي يا فارغ التحصيلي تغيير يابد دانشگاه ملزم به برگشت وام هاي شهريه به حساب صندوق رفاه دانشجويان خواهد بود و دانشجو نيز بايد کارمزد وام را پرداخت نمايد.