امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دستاوردهای علمی و پژوهشی کتابهای چاپ شده

     
 

تاليف کتاب مرمت و احياي بناها وبافت هاي تاريخي نشر جهان جام جم، سال 88 ، چاپ چهارم


تاليف کتاب متره و برآورد پروژهنشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ دوم


تاليف کتاب تعمير و نگهداريساختمان نشر جهان جام جم، سال 89 ، چاپ چهارم


تاليف کتاب هنر اسلامي و تبلور آندر تاج محل و کاخ الحمراء  نشر موسسه آموزشعالي ايوانکي، سال 90


تاليف کتاب محاسبات ساختمان ، نشرعمارت پارس ، سال 93


تاليف کتاب اصول ساختمان سازي ازصنعتي تا پيشرفته ، نشر عمارت پارس ، سال 93


ناليف کتاب معماري اسلامي ، نشرعمارت پارس ، سال 93


تاليف کتاب مديريت و تشکيلاتکارگاهي ، نشر عمارت پارس ، سال 93


در حال انتشار:


حکمت و هنر اسلامي


ترجمه کتاب شهر هاي اسلامي


تدوين ديکشنري رشته تاريخ و باشتانشناسي