اطلاعات گروه دستاوردهای علمی و پژوهشی مقالات چاپ شده

     
 

بند ارگونومي فضا در مقررات ملي مبحث 21 با رويکرد پدافند غيرعامل ، آذرماه 94


تحليل معماري و سازه هاي نويناستاديوم ورزشي آليانز آرنا ، خرداد ماه 94


مقاوم سازي ابنيه باستاني و ميراث ماندگار (با تاکيد بر جايگزين سازي عناصر جهت استحکام بخشي ارگ تاريخي بم) سال 94


بازسازي داده هاي جغرافيايي ومعماري شهر کاشان از نظر سياحان غربي در دوره صفويه ، آذر ماه 94


باز زنده سازي ويژگي هاي معماري وارايه هاي عمارت ناظميان شهر سمنان ، بهمن ماه 94


ساختار معماري شهر قزوين در دورانصفويه و قاجار بر اساس شواهد باستان شناختي ، آذر ماه 94


بررسي ويژگي هاي معماري بوميکاروانسراي بيستون ، بهمن 94


جستاري بر مفهوم شناسي عرصه هايعمومي شهري در بازخواني نظريه انتقادي و مکتب فرانکفورت


برج علاءالدوله ورامين با تاکيد برگونه شناسي معماري برج مقبره هاي دوره ايلخاني