امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه مراحل دريافت معافيت تحصيلي

     
 

1.      ارائه يک قطعه عکس، تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات به همراه تصوير صفحه توضيحات و تصوير آخرين مدرک تحصيلي به امور دانشجويي دانشگاه

2.      دريافت نامه درخواست معافيت تحصيلي مهمور شده و داراي شماره و تاريخ از امور دانشجويي دانشگاه

3.      تحويل نامه به  دفتر پليس 10شهرستان گرمسار و دريافت معافيت تحصيلي موقت

4.      تحويل برگه معافيت تحصيلي موقت به امور دانشجويي دانشگاه براي بايگاني و ثبت در سيستم


ياد آور مي شود؛


* آخرين مدرک تحصيلي براي دانش آموزان ديپلم فني تاييديه تحصيلي يا گواهي موقت يا اصل ديپلم و براي دانش آموزان پيش دانشگاهي تاييديه تحصيلي يا گواهي موقت يا اصل مدرک پيش دانشگاهي و براي دانشجويان نامه لغو معافيت دانشگاه قبلي يا گواهي موقت يا اصل مدرک مي باشد.

* دانشجويان موسسه ايوانکي براي دريافت معافيت تحصيلي فقط و فقط بايد به پليس 10 شهرستان گرمسار مراجعه نمايند.

* دانشجويان گرامي مي توانند کپي برگه معافيت تحصيلي موقت را براي خودشان داشته باشند.

* اصل معافيت تحصيلي دانشجويان متعاقبا از سازمان نظام وظيفه سمنان به دانشگاه ارسال خواهد شد.

* دانشجويان انتقالي براي ثبت انتقالشان در سازمان نظام وظيفه بايد به امور دانشجويي مراجعه فرمايند.