امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه آيين نامه اجرايي معافيت تحصيلي

     
 

ماده 31: دانشآموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يامورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هايعلميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زماني که به تحصيلاتخود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.

ماده33: صدور معافيت تحصيلي دانش‌آموزان،دانشجويان و طلاب علوم ديني، موکول به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طريقمراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا يک سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هرمقطع مي‌باشد.

تبصره1: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آموزانتا سن بيست سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسيناپيوسته و كارشناسي‌ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسيارشد پيوسته شش سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

تبصره 2:در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه‌هاي مربوط حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي‌شود.

 ماده34: دانش‌آموزان و دانشجويان و طلابعلوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد برايخدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسئول مكلفند صورت اسامي اين قبيلمشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به طور انفرادي، بدون تأخيربه سازمان محل ارسال دارند.     

تبصره1: مهلت معرفي مشمولين مذكورحداكثر يك سال پس از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است.

تبصره 2:متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي باردوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماهانفصال از خدمت محكوم مي‌شوند.

ماده35: مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سالپس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج ازكشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند پذيرفته شوند تا زمانيكه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اينكهداراي غيبت غير موجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هرمقطع فقط يك بار داده مي‌شود.

تبصره1: معافيت تحصيلي دانشجويانانصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است.

تبصره2: ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبتاوليه در حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي و بالاتر به جز در زمان‌هاياضطراري و جنگ بلامانع است.