امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه مراحل دريافت گذرنامه

     
 

دانشجويان مشمول براي دريافت گذرنامه و خروج از کشور بايد مراحل زير را طي کنند:

-   ورود به سايت services.epolice.ir

-براي ورود به سايت کد ملي و کد سخا الزامي است. کد سخا را مي توان از پليس+10دريافت نمود.

-خروج از کشور را انتخاب کنيد

-بعد از تاييد مشخصات شخصي مي توانيد تاريخ خروج و ورود به کشور را مشخص نماييد.

-علت درخواست حتما بايد ثبت شود براي سفرهاي زيارتي(زيارتي) و براي کشورهاي سياحتي(سياحتي)ثبت شود.

-مدت زمان براي سفرهاي زيارتي 1 ماه و سفرهاي سياحي 20 روز مي باشد.

-بعد از ثبت تاريخ و کشور مورد نظر درخواست خروج از کشور براي دانشگاه ارسال خواهد شد

-پس از تاييد کارشناس و پرداخت وديعه مي توانيد با مراجعه به دفاتر پليس +10 گذرنامه و پاسپورت را دريافت نماييد.