امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه سنوات نظام وظيفه براي مقاطع تحصيلي مختلف

     
 

برابر با قانون خدمت وظيفه عمومي ميزان سنوات تحصيلي در مقاطع مختلف براي دانشجويان مشمول داراي معافيت تحصيلي مطابق جدول ذيل مي باشد:

ورودي  سال 1389 و به قبل

ورودي سال 1390 و به بعد

مقطع تحصيلي

3 سال 6 ترم

2/5 سال 5 ترم

کارداني

3 سال 6 ترم

3 سال 6 ترم

کارشناسي ناپيوسته

6 سال 12 ترم

5 سال 10 ترم

کارشناسي پيوسته

3 سال 6 ترم

3 سال 6 ترم

کارشناسي ارشد

* سنوات ارفاقي: چنانچه دانشجو در سنوات مجاز تعيين شده فارغ التحصيل نگردد، در مواقع ضروري و با تشخيص و اعلام کميسيون موارد خاص دانشگاه به سازمان وظيفه عمومي حداکثر يکسال به مدت تحصيل اعلام شده اضافه خواهد شد.

** سنوات مهلت معرفي: چنانچه دانشجو در سنوات مجاز ارفاقي فارغ التحصيل نگردد، در مواقع ضروري و با تشخيص و اعلام کميسيون موارد خاص دانشگاه به سازمان وظيفه عمومي و با موافقت آن سازمان امکان ادامه تحصيل در مهلت معرفي به نظام وظيفه (مهلت يک ساله)  وجود دارد.

لازم به ذکر است دانشجويي که در مهلت معرفي فارغ التحصيل مي گردد شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي مقطع بالاتر را نخواهد داشت و بعد از فارغ التحصيلي تنها تا مدت زمان باقي مانده از آن يک سال وقت دارد خود را به نظام وظيفه معرفي کنند.