امور دانشجويي امور مشمولين و نظام وظيفه سوالات متداول درباره معافيت تحصيلي

     
 

1- از چه تاريخي مشمولان وارد سن مشموليت مي شوند؟

تمام افرادذكور ايراني كه به سن 18 سالگي تمام مي رسند از اول ماه تولد که طي آن ماه وارد 19سالگي مي شوند مشمول قانون وظيفه عمومي مي گردند .وتاششماه فرصت دارند خودرابه سازمان معرفي نمايند.

2-حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه قبل از سنمشموليت فارغ التحصيل، ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

حداكثرمدت معرفي ايشان 6 ماه پس از رسيدن به 18 سالگي تمام است .

مثال: دانشآموز متولد 18/2/73 كه قبل از 1/2/91 فارغ التحصيل ، انصراف ، ترك تحصيل يا اخراجاز تحصيل شده باشد حد اكثر تا18/8/91 فرصت معرفي خود را دارد.

3- حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه پس از سن مشموليت، فارغ التحصيل، انصراف،ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

ازتاريخ فراغت ، اخراج يا ترك تحصيل يكسال فرصت دارند تا خود را معرفي نمايند.

مثال: دانشآموز متولد 18/2/73 كه در تيرماه 1391 فارغ التحصيل، انصراف، ترك تحصيل و يا اخراجيمحسوب شوند تا پايان تير ماه 92 مهلتمعرفي خواهد داشت.

 (جهت ايجاد تسهيلات براي اين قبيل مشمولان ،براي شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا 31/6/سال بعد از فراغت از تحصيل مهلت معرفيدارند.)

4- دانش آموزاني كه از مهر 91 در پايه اول مقطع متوسطه يا پايين ترشروع به تحصيل نموده اند تا چه زماني مجاز به تحصيلخواهند بود؟

اينگونه مشمولان حداكثر تا پايان20 سالگي مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهند، رشته هايتحصيلي تاثيريدر اين مدت زمان نخواهند داشت.

5- دانش آموزي كه از مهر 91 در پايه دوم يا بالاتر شروع به تحصيل نمودهاند تا چه زماني مجاز به تحصيل خواهند بود؟

چنانچهدر رشته ي كاردانش يا فني حرفه اي به تحصيل اشتغال دارند حداكثر تا پايان 22 سالگيورشته هاي مختلف پيش دانشگاهي حداكثر تا 24 سالگي مجاز به تحصيل خواهند بود.

6- مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها از چهتاريخ مي توانند از مهلت يک ساله پس از فراغت خود استفاده نمايند؟      

مشمولاني كه از تاريخ 22/2/90 بهبعد در مقاطع تحصيلي در دانشگاه فارغ التحصيل شده اند حق استفاده از مهلت يک سالهرا خواهند داشت.

7- مشمولان اخراجي،انصرافي، ترك تحصيل ازچه تاريخي در شمول استفاده از مهلتيک ساله پس از تاريخ وقوع انصراف، ترك تحصيل، اخراج قرار مي گيرند؟

مشمولاني كه از تاريخ 22/4/90 به  بعد از تحصيل در مقاطع  دانشگاهي انصراف، ترك تحصيل و يااخراج شده باشند .

8- آيا دانشجويان انصرافي حق تحصيل مجدد را دارند؟

بلي. مشمولان در طي مدت تحصيل ازديپلم تا دكتري صرفا يک بار مي توانند از تحصيل انصراف و مجددا با پذيرفته شدن دردانشگاه به شرط: 1- عدم گذشت بيش از يکسال از تاريخ انصراف (قبل از اعزام بهخدمت). 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصيلي مصوب بوده باشد يعني در سنوات ارفاقينباشد. 3- انصراف از تحصيل در مقطع، با اخذ مدرک تحصيلي پايين تر نبوده باشد. (مثلاانصراف از کارشناسي پيوسته با اخذ مدرک کارداني نباشد، مگر اينکه مدرک اخذ شده درسنوات مجاز تحصيل همان مقطع يعني مقطع پايين تر به مشمول تعلق گرفته باشد که دراين صورت در حکم فارغ التحصيل محسوب شده و ادامه تحصيل وي بلامانع مي باشد) 4-مقطع جديد، تکراري نباشد. (قبلا از اين مقطع فارغ التحصيل نشده باشد.)

9- مشمولان فارغ التحصيل از مقطع متوسطه تا چه زمان مي توانند دردانشگاه پذيرفته وثبت نام نمايند؟

چنانچهحداكثر ظرف مدت يكسال از زمان فارغ التحصيل شدن در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي در دانشگاهپذيرفته شوند مجاز به تحصيل خواهند بود و درصورت سپري شدن بيش از يك سال حق تحصيل نخواهند داشت (قبل از اعزام به خدمت) منظوراز پذيرفته شدن دردانشگاه قبولي قطعي يا ثبت نام در دانشگاه مي باشد، ليکن بعد ازاعزام به خدمت، سپري شدن بيش از يکسال از تاريخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بودو فقط نداشتن غيبت اوليه و پذيرش در مقطع کارشناسي و بالاتر ملاک مي باشد .

 بديهي است زمان اعلام قبولي درآزمون هاي سراسري به منزله پذيرش تلقي خواهد شد و در مورد پذيرش بدون آزمون دردانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاريخ پذيرش است .

مثال: فارغالتحصيل1/4/91در مقطع متوسطه كه حداكثرتا 1/4/92 قبولي قطعي يا ثبت نام دردانشگاهداشته باشند مي توانند ادامه تحصيل بدهند.

10- آيا به دوره هاي فراگير پيام نور،دوره هاي بين الملل دردانشگاه و پودمانيو ساير مقاطع تحصيلي بدون آزمون معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟

بلي درصورت تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان جذب بدون آزمونواحد آموزشي، تحصيل اينگونه افرادمنعي نخواهد داشت.(به دوره دانشپذيري در دانشگاه پيام نور، معافيت تحصيلي تعلق نميگيرد و صرفا از زمان قبولي قطعي و دانشجويي وضعيت مشمول بررسي و در صورت داشتنشرايط معافيت تحصيلي صادر خواهد شد.)

11-  آيا سربازان وظيفه اي كه به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصيل در دانشگاهها از خدمت ترخيص مي شوند؟

درصورت قبولي اينگونه سربازاندرمقطع كارشناسي و بالاتر ترخيص ازخدمت صورت مي گيرد و ترخيص براي ادامه تحصيل در مقاطعكارداني مجاز نمي باشد.

12- دانشجوياني كه با انصراف از تحصيل، به عنوان دارندگان مدرك معادلدر مقطعپايين شناخته مي شوند آيا مجاز به تحصيلدر مقاطع بالاتر مي باشند؟

خير اينگونه مشمولان تا پايانخدمت دوره ضرورت حق ادامه  تحصيل نخواهند داشت.

13- آيا دانشجويان اخراجي مجاز به ادامه تحصيل هستند؟ 

خير دانشجويان اخراجي تا پايانخدمت يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

14- سقف سنوات هاي مجاز  تحصيلي  در مقاطع مختلفدانشگاهي، به  چه ميزان ميباشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانونخدمت وظيفه عمومي، حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن بيست سال تمام و درهر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي  ناپيوسته و كارشناسي ارشدناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد  پيوسته شش  سال، دكتراي پيوسته  هشت سال و دكتراي تخصصي شش سالاست.

15- چه كساني مي توانند از معافيت تحصيلي دانش آموزي درخارج از كشور استفاده نمايند؟

فرزندانايرانيان مقيم خارج از كشور، چنانچه هنگام ورود به سن مشموليت (ماه تولد 18 سالتمام) درمدارس ايراني يا مدارس خارجي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش مشغول بهتحصيل در مقطع متوسطه باشند مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.

16- آيا تحصيل در دورههاي زبان در خارج از كشور براي ورود به دانشگاه درشمول معافيت تحصيلي قرار ميگيرند؟

خير به ايندوره ها معافيت تحصيلي تعلق نمي گيرد.

17- آيا مشمولاني كه درداخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصيل مي شوند، حق تحصيل در خارج از كشور رادارند؟

خير آنها بهعنوان مقيم خارج از كشور محسوب نشده و مجاز به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشورنمي باشند.

18- چه مشمولاني ميتوانند بدون آنكه مقيم كشورهاي خارجي باشند در دانشگاه هاي خارج از كشور تحصيلنموده و از معافيت تحصيلي دانشجويان خارج از كشور بهره مند شوند؟

مشمولاني كهدر مقاطع كارشناسي يا بالاتر در دانشگاه هاي داخل كشور فارغ التحصيل شده باشند بهشرط عدم ورود به غيبت و سپري نشدن بيش از يكسال ازتاريخ فراغت از تحصيل با سپردن تضمين لازم مي توانند از اين معافيت استفادهنمايند. (وديعه لازم فعلا 15 ميليون تومان وجه نقد مي باشد.)

19- آيا مرخصي تحصيلي جز سنوات مجاز تحصيلي محسوب مي گردد؟

بلي، دانشگاهها بايد از درج عبارت مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي براي دانشجويان مشمولخودداري نمايند.

20- آيا مشمول غير غايبي که بعد از مدت يکسال فرصت تعيين شده دانشگاهقبول شود مي تواند از معافيت تحصيلي برخوردار شود؟

مشمولاني که به دلايل قانوني(معافيت موقت و ... ) تاريخ اعزام خود را به تعويق مي اندازند چنانچه مدت تعويقآنان از مدت يکسال فرصت تعيين شده در قانون بيشتر گردد، درصورتي که در حين فرصت معرفي تعويق شده (معافيت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوندادامه تحصيل و بهره مندي آنان از معافيت تحصيلي بلامانع خواهد بود.

21- آيا تحصيل همزمان با خدمت امکان پذير مي باشد؟

خير،حتي در صورت تاييد دانشگاه براي اين دسته از دانشجويان معافيت تحصيلي صادر نميگردد.