معرفی گروه اعضای هیأت علمی و اساتید برجسته علیرضا نداف اسکوئی

نام و نام خانوادگی: علیرضا نداف اسکوئی
دانشکده: فنی و مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
آدرس پست الکترونیکی: anadaf@eyc.ac.ir
روزهای حضور در دانشگاه: دوشنبه و پنج شنبه
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های مطالعاتی: پلاستیسیته، تغییر شکل فلزات، مکانیک ضربه و انفجار
توضیحات:
     

دكترا در مهندسي مكانيك ـطراحي كاربردي، از دانشگاه متز فرانسه، با تكيه بر مطالعه الاستوپلاستيك سازه‌هابه روش اجزاي محدود (FEM) با درجه خيلي خوب، 1374.

عنوانرساله دكترا

مدلكردن عكس‌العمل مواد دانه‌اي بر روي ديواره‌ي سيلو به روش اجزاي محدود

 

 كارشناسيارشد در مهندسي مكانيك ـ طراحي كاربردي، از دانشگاه تربيت مدرس تهران، با تكيهبر تكنيكهايرياضي و عددي، با معدل 5/16، 1368.

عنوانپايان‌نامه كارشناسي ارشد

طراحيمخازن سوخت در موشكهاي سوخت مايع

 

 كارشناسيدر مهندسي مكانيك ـ طراحي جامدات، از دانشگاه تبريز، با تكيه برمكانيزمهاو پلاستيسيته عملي و تغييرشكل فلزات، با معدل 45/14،1364.

عنوانپايان‌نامه كارشناسي

طراحيماشين‌هاي سنگين و طراحي يك ماشين ابزارشش سرعته

 

ـ ديپلم رياضي فيزيك: دبيرستان دوره جامع(تيزهوشان) ويژه دانش‌آموزان پذيرفته شده از آزمون خاص و با حقوق ماهيانه، معدل46/16، 1353-57.

 

- رييس هيأت امناي دانشگاه ايوانکي (غيردولتي-غيرانتفاعي)- مهر 1389 تا به حال.

- رئيس دانشگاه زنجان، 21 مرداد 85 تا 17 اسفند 1387.

- رئيس هيأت گلف استان زنجان، 1386- 1388.

- مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه امام حسين (ع)، 15 شهريور1382 تا اول شهريور 1385.

ـ مدير گروه مهندسي مكانيك در پژوهشكده و دانشكده فنيمهندسي دانشگاه امام حسين (ع)،  1376-82.

ـ مدير آموزش در مجتمع صنعتي شهيد همت، 1368-69.

ـ مدير بخش طراحي مخازن سوخت در مجتمع صنعتي شهيد همت، 1365-67.

ـ مدير گروه طراحي جامدات 1366-69.

ـ مدير روابط عمومي در سپاه اسکو، 1359-61.

1-مقالات كامل چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي

1- "بررسي تجربي و عددي عوامل شکست درسوپاپ‌هاي يکطرفه رينگي در کمپرسورهاي رفت و برگشتي"،مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس،  دوره 19 ، شماره  7، صص ...- ...، 1398.

 

2-“Visco-nonlocal-refined Zigzag theories for dynamic buckling of laminated nanoplatesusing differential cubature-Bolotin methods”, ISI J of Thin-Walledstructures, Vol. 113, pp 162-169, April 2017.

3- "تحليل خزش اوليه کره نانو کامپوزيتي جدارضخيم، تحت بارگذاري حرارتي، مغناطيسي و مکانيکي براساسمدل ويسکوالاستيک برگر"، مجله علميپژوهشي مکانيک سازه‌ها و شاره‌ها، دوره 6، شماره 3، صص 163-174، 1395.

4- "تحليل کمانش خطيو غيرخطي پوسته‌هاي بيضي‌گون دوراني همگن تحت فشار هيرواستاتيک خارجي: مطالعهپارامتري عددي"، مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس،  دوره 16 ، شماره  12، صص 384-394، 1395.

5- "مطالعه تحليلي و تجربي اندازه‌گيرينيروي عقب‌نشيني سلاح‌هاي انفرادي"، مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري دفاعي، دورهاول، شماره 3، 1395.

6- "مطالعه تجربي و عددي فروريزش پوسته‌هاي مخروطي جدار نازك تحت بار ديناميکي محوري"،مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس،  دوره 15 ، شماره  7، صص 392-402، 1394.

7- "مطالعه‌ي عددي و تجربي فروريزش الماسي جاذب انرژي جدار نازک لوله‌اي داراي سرپوش تحت بار محوري ديناميکي"،مجله علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس،  دوره 15 ، شماره  2، ص‌ص 169-178،1394.

8-“Analytical Investigation of Rupture Phenomena in Sheet Hydroforming Processby Hemispherical Punch”,  Int JAdvanced Design and Manufacturing Technology,  Vol. 7, No. 3,pp 37-44, September, 2014.

9-“Mechanical Behavior Investgation for an Atmospheric Storage Tank According toAPI 650 under Loads Using FEM”, J of Current Research in Scienc, Vol. 2, No. 5, pp: 664-672, 2014.

10- "تحليل کمانشپيش­رونده ديناميکي لوله­هاي دايروي تحت ضربه محوري با سرعت بالا"،نشريه علمي پژوهشي مکانيک و هوافضا، جلد 9، شماره 4 (شماره پياپي 34)، زمستان 1392.

11-“Nonlinear elasto-plastic analysis of axisymmetric spherical shell byChebyshev spectral collocation method under the pulsating forces”, Journalof Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116, pp 33-37, 2012.

12-“Flutter Analysis of Subsonic Wing”, ISI J of Thin-Walled structures,Vol. 43, No. 4, pp 617-627, April 2005.

13-“Numerical and Experimental Analysis of Filling Pressures on CylindricalSilo Walls”, Jr of Bulk Solids Handling, Vol. 22, No. 3, pp 290-296,2002.

14-“Etude Elastique d’une Coque de Revolution sous Charge Axi-symetrique parElements Finis”,  Rapport Internal,GRRS, IUT le Montet, Villers- les-Nancy, France,1992.

15- "شبيه‌سازي فرآيند فلوفرملوله‌هاي جدارنازک"، نشريه علمي پژوهشي پيام باور، دوره جديد(ويژه مهندسي مکانيک و هوافضا)، شماره 17، پاييز 1382.

16- " تجزيه و تحليل پوسته‌هاي دوار تحتبارگذاري متقارن به روش اجزاي محدود"، نشريه علمي پژوهشي پيام باور، دورهجديد (ويژه مهندسي مکانيک و هوافضا)، شماره 18، زمستان، 1382.

17- "محاسبه بار بحراني و مد كمانش پوسته‌هاياستوانه‌اي با تقويت كننده‌هاي حلقوي"، نشريه علمي پژوهشي پيام باور،دوره جديد (ويژه مهندسي مکانيک و هوافضا)، شماره 19، زمستان، 1382.

18- " تعيين ثابتهاي الاستيك مواد مرکب بااستفاده از آناليز مودال"، نشريه علمي پژوهشي پيام باور، دوره جديد (ويژهمهندسي مکانيک و هوافضا)، شماره 18، زمستان 1382.

 

2- مقالات كامل چاپ شده در مجلات علمي ترويجي

1ـ "رنگ و مارک در خودروهاي نظامي"، مجلهعلمي تخصصي مهندسي مكانيك و هوافضا، شماره اول، ص 12-8، مرداد و شهريور 1380.

2- "تحليل وشبيه سازي سيستمانتقال قدرت متغير پيوسته"، مجله علوم دريايي، سال پانزدهم،شماره 42، ص 14-32، پاييز 1385.

3- "معرفي جاذبهاي انرژي ستون مربعي و لوله اي وارائه ي مدل هايي جهت بهبود جذب انرژيآنها"، مجله پدافند غير عامل، سال پنجم، شماره 4، ص 51-57، زمستان .1393

3- مقالات كامل ارائه شده در كنفرانس‌هايعلمي معتبر

1- "تحليل کمانش حرارتي ورق دايروي هدفمند بر رويبستر الاستيک با خواص وابسته به دما"، مجموعه مقالات اولين کنفرانس بينالمللي پژوهش‌هاي نوين در علوم مهندسي، دانشگاه تهران، 13 خردادماه 1395.

2- "بررسي تأثير جنس فولادهاي آلياژي و کربني در طراحياتصال نازل به پوسته استوانه‌اي تحت فشار داخلي با دو روش طراحي کلاسيک و طراحي بهروش اجزاي محدود"، مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک وهوافضا ، سازمان پژوهشي باقرالعلوم (ع)، تهران ، 26 فروردين ماه 1395.

3- "پيش بيني کمانش پوسته هاي استوانه‏اي فولاديتحت فشارخارجي جانبي به روش عددي"، مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي يافتههاي نوين پژوهشي در علوم، مهندسي و فناوري با محوريت پژوهش‌هاي نياز محور، مؤسسهفراز انديشان دانش بين الملل، مشهدمقدس ، 11 اسفندماه 1394.

4- "اتصالات مکانيکي در کامپوزيت ها و روش هاي بهبوداستحکام آنها"،مجموعه مقالات سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش‌هاي کاربردي درمهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، 28-29 بهمن ماه 1394.

5- "تحليل کمانش ورق حلقوي هدفمند تحت فشار شعاعي يکنواختبا خواص وابسته به دما بر روي بستر الاستيک"، مجموعه مقالات کنفرانسبين المللي علوم مکانيک و صنعت، دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا، 14-15 آذرماه1394.

6- "بررسي کمانش پوسته‌هاي استوانه‌اي کامپوزيتي باضخامت متغير (پله) تحت فشار جانبي خارجي يکنواخت"، مجموعه مقالات کنفرانسبين المللي يافته‌هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک، دانشگاهتهران، 26 شهريورماه 1394.

7- "بررسي اثرات خارج از گردي مقطع بر روي کمانشپوسته‌هاي استوانه‌اي کامپوزيت تحت فشار هيدرواستاتيک"، مجموعه مقالات کنفرانسبين المللي يافته‌هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک، دانشگاهتهران، 26 شهريورماه 1394.

8- "بررسي تاثير چيدمان الياف کامپوزيت در کمانشپوسته هاي استوانه‌اي با سطح مقطع بيضوي تحت فشار خارجي يکنواخت"، مجموعه مقالاتاولين همايش يافته‌هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته، دانشگاه تهران، 20 شهريورماه1394.

9- "تحليل کمانش حرارتي صفحات اريب هدفمند با زوايايمختلف"،مجموعه مقالات اولين همايش يافته‌هاي نوين در هوافضا و علوم وابسته، دانشگاهتهران، 20 شهريورماه 1394.

10- "بررسي تحليلي و شبيه­سازي عددي فروريزش تيرساندويچي با هسته تقويت شده تحت خمش سه نقطه­اي"، مجموعه مقالات سيزدهمينکنفرانس انجمن هوا فضاي ايران، دانشگاه تهران، 13-15 اسفند 1392.

11- "محاسبه ضرايب مدل سخت شوندگي غير خطي شابوش به روش عدديمجموعه مقالات سومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليدايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

12- " تحليل  و شبيه سازي اكستروژن مستقيم قطعه استوانه­اي شكل توسط روش بدون المان با استفاده ازتقريب درون­يابي  نقطه­اي شعاعيمجموعه مقالات اولين همايش ملي شبيه­سازي سيستم­هاي مکانيکي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، اسفند 1390.

13- "بررسي اثرويسکوالاستيکمواد بر نتايجارتعاشمدل تئوري الاستيسيتهورقهاو پوسته هاياستوانهاي ساندويچيکامپوزيتيبا نرم افزارالمان محدودمجموعهمقالات اولين همايش ملي شبيه‌سازي سيستم‌هاي مکانيکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز، اسفند 1390.

14- "استفاده ازالگوريتمژنتيک در بهينه‌سازيلانچر کامپوزيتي راکت 70 ميليمتري هايدرامجموعه مقالات اولين همايش ملي شبيه‌سازي سيستم‌هاي مکانيکي،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، اسفند 1390.

15- Optimization of Composite Rocket Launcher Using GA”, New and Advanced Material InternationalCongress, Islamic Azad University, Majlesi Branch, May 30-31, 2012, Isfahan,Iran.

16-Investigation on the Effect of Viscoelasticity on NaturalFrequency in Cylindrical Sandwich Panel Using FEM”, New and Advanced Material InternationalCongress, Islamic Azad University, Majlesi Branch, May 30-31, 2012, Isfahan,Iran.

17- "طراحي قطعه انحنادار دماغه کامپوزيتي لکوموتيو و بهينه‌سازيلايه هاي آن با الگوريتم ژنتيکمجموعه مقالات اولينهمايش ملي شبيه‌سازي سيستم‌هاي مکانيکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، اسفند 1390.

 

18- "شبيهسازي اكستروژن مستقيم با روش بدون المانمجموعه مقالات سومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليدايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

19-" اثر پارامترهاي مختلف بر رفتار کمانشي پوسته‌هاياستوانه‌اي تقويت شده تحت اثر فشار هيدرواستاتيک"، مجموعه مقالات دومينهمايش ملي شناورهاي تندرو، دانشگاه صنعتي شريف ارديبهشت ماه 1391.

20- "حل عددي تاثير انواع تقويت کننده بر استحکام کمانشي پوسته‌هاي استوانه‌اي تحتاثر فشار خارجي مجموعه مقالات دومينهمايش ملي مهندسي مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، 34 اسفندماه 1390.

21- "بررسي پارامتريک تاثير انواع تقويت کننده بر مقاومت کمانشي پوسته‌هاياستوانه‌اي تحت اثر فشار خارجيمجموعه مقالات دومينهمايش ملي سازه، راه و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، 34 اسفندماه 1390.

22- "بررسي روش­هاي بهينه­سازيو بهينه­سازي يک بال هواپيمامجموعه مقالات اولينهمايش منطقه‌اي مهندسي مکانيک،دانشگاه جامع علمي کاربردي مياندوآب، اسفند 1390.

23- "تحليل پوسته­هاي مدور کامپوزيتي رشته پيچيشده به روشاجزاي محدود تحت بارگذاري مرکبمجموعه مقالات سومين کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليدايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، اسفندماه 1390.

24- "تحليل لوله­هاي کامپوزيتيرشته پيچي شدهدر اثر تغييرزوايايلايه­ها تحت بارگذاريمرکب به روشاجزاي محدودمجموعهمقالات اولين همايش ملي شبيه­سازي سيستم­هاي مکانيکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز، اسفند 1390.

25- "بررسي تحليلي و عددي اثرات جنس ورق و تقويت کنندهدر کمانش ورق هاي تقويت شدهمجموعه مقالات اولينهمايش ملي شبيه­سازي سيستم­هاي مکانيکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، اسفند 1390.

 

26-"تحليل الگوهاي لايه چيني صنعتي پوسته هاي مدور كامپوزيتي رشته پيچي شدهبه روش اجزاي محدود"، مجموعه مقالات بيستمين همايش سالانه بين­الملليمهندسي مکانيک ايران، دانشگاه شيراز، 26 -28 ارديبهشت 1391.

27-"بررسي پاسخ ديناميکي ناشي از اثر بارهاي انفجاري بر روي پوسته­هاي منحني و کم شيب سازه­اي"، مجموعه مقالات اولينهمايش تخصصي سامانه­هاي ماهواره­بر، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، 21 و 22 آبانماه 1390.

28- "بررسي عددي اثرات شکل مقطع تقويت کننده در کمانشورق هاي تقويت شده"، مجموعه مقالات يازدهمين کنفرانس انجمن هوا فضاي ايران،دانشگاه علوم و فنون شهيد ستاري، 2-4 اسفند 1390.

29-"بررسي تحليليپديده­ي چروکيدگيدر فرآيندهيدروفرمينگ ورقبوسيله­يسنبه­ي نيمكرهمجموعه مقالات نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مكانيك ايران، دانشگاهبيرجند ، 20-22 ارديبهشت 1390.

30-" بررسي تأثير بارهاي حرارتي چرخهاي در تغييرشكلهاي پيشرونده با مدل سخت شوندگي مناسب در مخازن تحت فشار"،مجموعه مقالات هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسيمکانيک، دانشگاهصنعتي شريف، ارديبهشت 1389.

31-“Flutter Analysis of Subsonic Wing”, 21st InternationalCongress of Theoretical & Applied Mechanics, Warsaw, Poland, 15-21 Aug2004.

32- " بررسي تأثير سطح مقطع تقويت كننده‌ها در بار كمانشپوسته‌هاي مخروطي تقويت شده تحت بار محوري "، مجموعه مقالات پانزدهمين کنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي امير کبير،ارديبهشت 1386.

33-" تحليل كمانش پوسته‌هاي ساده و تقويت شده تحت بار محوري با استفاده ازنرم‌افزار Abaqus"، مجموعه مقالات ششمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، دانشگاهصنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اسفند 1385.

34- "تحليل و بررسي علل شكست سازه دستگاه آبياري باراني سنتر پيوت به روش اجزاي محدود و بهينه‌سازي آن"، مجموعه مقالاتچهاردهمين کنفرانس سالانه و دهمين کنفرانس بين‌الملليمهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1385.

35-"روشهاي اپتيكي در تعيين ضريب شدت تنش"، مجموعه مقالات سيزدهمينکنفرانس سالانه و نهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک،دانشگاه صنعتي اصفهان، 1384.

36-"مقايسه تجربي تسليم مواد در كشش و پيچش و تعيين ضرايب تصحيح منحني تنش ـكرنش"، مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس سالانه و نهمين کنفرانس بين‌الملليمهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1384.

37-"بهينه‌سازي ايستگاه اواپراسيون کارخانه قند جوين"، مجموعهمقالات دوازدهمين کنفرانس سالانه و هشتمين کنفرانس بين‌الملليمهندسي مکانيک، دانشگاه تربيت مدرس، 1383.

38- "بررسي مکانيزم شکلدهيدر فرآيند فلوفرمينگ توسط روش اجزاي محدود"،مجموعهمقالات ششمين کنفرانس ساخت و توليد ايران، دانشگاه امير کبير، 1-4دي 1382.

39- "شبيه‌سازيفرآيند فلوفرم لوله‌هاي جدارنازک"، مجموعه مقالات يازدهمينکنفرانس سالانه و هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک،دانشگاه فردوسي مشهد، 1382.

40- "تعيين ثابتهاي الاستيك موادمرکب با استفاده از آناليز مودال"، مجموعه مقالات دهمين کنفرانس سالانه و ششمينکنفرانس بين‌المللي مهندسي مکانيک، دانشگاه خواجه نصيرالدينطوسي، 1381.

41- " ارائه نوعي المان تماسي جهت استفاده درسطوح اصطکاکي بين مواد ذخيره شده و ديواره سيلو"، مجموعه مقالات اولينكنفرانس سازه‌هاي جدار نازك کشور، دانشگاه اروميه، 7 - 8 اسفند 1381.

42- "بررسي استانداردهاي موجود در زمينه طراحيخودروهاي نظامي از ديدگاه مهندسي فاکتورهاي انساني"، اولين كنفرانس خودروو تجهيزات زرهي، پژوهشكده خودرويي ساصد، 15 و 16 ارديبهشت 1376.

43- "طراحي براي قابليت نگهداري و کاهش تعميرات"،اولين همايش علمي-کاربردي نگهداري و تعميرات در سپاه، دانشگاه امام حسين (ع)، 27 و28 مهر 1376.

- راهنمايي و مشاوره 6 دانشجوي دکتري.

ـ راهنمايي 30 پايان‌نامه كارشناسي ارشد.

ـ راهنمايي بيش از 50 پايان‌نامه كارشناسي.

ـ راهنمايي 25 سمينار كارشناسي ارشد.

- استاد ممتحن پايان‌نامه‌ها، پيشنهاده‌ها و رساله‌هايکارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.

- ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 6thedition, 2012” تأليف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،   1394.

- ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 5 thedition, 2008” تأليف F. P. Beer،E. R. Johnston ، J.T. DeWolf و D. F. Mazurek، تحت عنوان " مقاومت مصالح"، انتشاراتسپاهان،  1389.

- ويرايش دوم کتاب "مکاترونيک"، انتشاراتسپاهان، 1389.

- تأليف کتاب "پلاستيسيته عملي و تغييرشکلفلزات"، دانشگاه امام حسين(ع)، گروه مهندسي مکانيک، 1378.

- تأليف کتاب "مکاترونيک"، انتشارات سپاهان،1386.

- ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 4 thedition, 2006” تأليف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح"، انتشارات سپاهان، 1386.

- ترجمه كتاب Mechanics of Materials, 3 thedition, 2002” تأليف F. P. Beer، E. R. Johnston و J. T. DeWolf، تحت عنوان "مقاومت مصالح 1 و 2"، دو مجلد، انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)، 1383.

- ترجمه كتاب Instructor`s Manual for Mechanics of Materials (Beer-Johnston,3 th edition, 2002) تأليف Dean P. Updike، دو مجلد،انتشارات دانشگاه امام حسين(ع)، 1383.

- تأليف جزوه‌ي "اجزاي ماشين"، دانشگاه امامحسين(ع)، گروه مهندسي مکانيک، 1366.

- ترجمه استانداردهاي خودروئي”PSA Peugeot Citroën“ از زبانفرانسه، سايپا، سايکو، 1381.

- انتخاب کتاب " مقاومت مصالح" بهعنوان کتاب برتر حوزه فني مهندسي در بخش ترجمه توسط کانون پاسداران اهل قلم، 1387.

ـ انتخاب به عنوان استاد نمونه از بين مربيان و اعضايهيأت علمي در سطح سپاه، 1384.

ـ انتخاب به عنوان استاد نمونه از بين مربيان و اعضايهيأت علمي در سطح سپاه، 1383.

ـ كسب رتبه دوم به عنوان استاد نمونه در دانشكده فنيمهندسي، 82-81.

ـ برنده جايزه عالي نسب به عنوان استاد راهنماي پايان‌نامهبرتر سال 1380 كشور در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك، گرايش طراحيكاربردي، با داوري انجمن مهندسان مكانيك ايران، خرداد 1381.

ـ كسب رتبه سوم بعنوان استاد نمونه در دانشكده فنيمهندسي، 81-80.

- دريافت لوح‌هاي تقدير بي‌شمار دوران خدمت از دستمسئولين مربوط