گروه مهندسي مکانيک معرفی گروه ایمیل اساتید

     
 
آقاي دکتر نداف anadaf@eyc.ac.ir
آقاي دکتر الهامي mrelhami.63@yahoo.com
آقاي نيما فرجيان nima_farajian@eyc.ac.ir
آقاي اقبالي h.eghbali@eyc.ac.ir
آقاي باسوتي ma.basouti@eyc.ac.ir
آقاي عديلي amir.adili64@eyc.ac.ir

آقاي مصطفي سياحmostafa.sayah@eyc.ac.ir