نفرات برتر مهندسی صنایع 932


   نفرات برتر رشته مهندسی صنایع(تحلیل سیستمها) – ورودی 90
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
معدل
1
بهزاد عباسی
9011132066
18/97
2
تورج سماوات
9011132044
18/35
3
مهسا شیری
9011132062
18/24

 
نفرات برتر رشته مهندسی صنایع – ورودی 91
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
معدل
1
تهمینه فغانی
9111132052
19/63
2
بیژن مقیم
9111132063
18/80
3
افشین عبدالحمیدی
9111132078
17/09

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع – ورودی 92
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
معدل
1
فاطمه شمشکی
9211132046
18/36
2
فاطمه عاشوری
9211132052
16/93
3
خدیجه خوش نان
9211132034
16/73

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع– ورودی 93
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
معدل
1
مونا تاجیک
93111321018
17/84
2
مرتضی پور عباسی
93111321017
17/75
3
سید علی مدرسی
93111321073
17/26
 
نفرات برتر رشته کارشناسی پیوسته  ایمنی صنعتی -ورودی 93
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
معدل
1
راحله کاوسی
9311137065
15/39
2
وحید خوش بخت
9321137003
15/25
3
شمیم ابوطالبی پور
9311137001
14/38


 


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰