منو های مرتبطلیست دانشجویان برتر کارشناسی پیوسته ترم 972


نفرسوم

(5% شهریه ثابت)

نفر دوم

(10% شهریه ثابت)

نفر اول

(15% شهریه ثابت)

رشته-ورودی

9411148026

علی رادفر

16.66

9411148029

فاطمه رضائی

17/55

9411148044

غلامی-محمدرضا

18.07

کارشناسی برق 94

9511148007

اصفهانی-كیانا

16.01

9511148028

امیرحسین رجبی قمی

17.11

9511148068

سید محمدرسول نورمحمدی

17.7

کارشناسی برق 95

-

                    -    

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی برق 96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارشناسی برق 97

94111401043

غزاله غیوری

18.46

94111401026

رضوی-سكینه سادات

18.92

94111401063

مهسا معروفی

19.3

مهندسی پزشکی 94

95111401050

زهرا فلاحی

18.21

95111401066

مهراندویی مهابادی-مهدیه

18.26

95111401006

زینب اکبری دانا

18.29

مهندسی پزشکی95

96111401083

زهرا طوسی

17/04

96111401039

الهام سلیمی

17.44

96111401088

حدیثه دهستانی اردکانی

18.06

مهندسی پزشکی 96

97111401023

شایان حسینی سفیدابی فراهانی

17.88

97111401324

محسن خلیلیان

18.71

97111401315

زهرا سبزعلیان

19.3

مهندسی پزشکی 97نوشته شده توسط کارشناس گروه برق و مخابرات در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲