نفرات برتر رشته مهندسی صنایع ترم 941                                نفرات برتر رشته مهندسی صنایع(تحلیل سیستمها) ورودی91

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

تهمینه فغانی

9111132052

19/90

2

بیژن مقیم

9111132068

18/38

3

سپیده جهان بخش

9111132077

17/98

 

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع ورودی 92

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه شمشکی

9211132046

17/62

2

مینا سادات ارمکان

9211132004

16/55

3

محمدتقی سنگ سفیدی

9211132044

16/27

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع ورودی 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

مرتضی پورعباسی

93111321017

18/53

2

علی قهوتی

93111321063

17/29

3

شایسته یارمحمدی صابر

93111321085

17/06

نفرات برتر رشته مهندسی صنایع ورودی 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

1

فاطمه مهدوی

94111321110

18/39

2

مجید صیامی اقدم

94111321071

18/28

3

محمدبیات

94111321013

17/99


نوشته شده توسط کارشناس گروه صنایع در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱